Tên đề tài
Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần TM và DVKT Cao Thắng
MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU. 1


PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CPTM- DVKT CAO THẮNG. 2
I. Đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý của công ty CPTM- DVKT Cao Thắng. 2
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 1-3
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý SXKS. 4-7
II. Tổ chức công tác kế toán. 7
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 7-8
2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán. 9
a. Tổ chức hệ thống chứng từ. 9
b. Qui trình ghi sổ. 9-10


PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CPTM-DVKTR CAO THẮNG. 11
I. Đặc điểm qui trình công nghệ và ảnh hưởng của nó đến công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp của công ty. 11-12
II. Phân loại chi phí SX và đối tượng hạch toán chi phí sản xuất. 13
2.1 Phân loại chi phí sản xuất. 13
2.1.1 Phân loại chi phí SX theo nội dung kinh tế của chi phí 13
2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm. 14
2.1.3 Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với khối lượng sản phẩm sản xuất. 15
2.1.4 Phân loại chi phí sản xuất theo chức năng trong SXKD. 16
2.2 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 16-17
III. Nội dung hạch toán một số khoản mục chi phí sản xuất chủ yếu của công ty. 18
3.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 18-19
3.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 20
3.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung. 21-23
IV. Đánh giá chi phí dở dang và hạch toán tổng hợp chi phí SX. 24
4.1 Đánh giá chi phí dở dang. 24
a. Đánh giá chi dở dang theo giá dự toán. 25
b. Phương pháp đánh giá chi phí dở dang theo tỷ lệ hoàn thành tương đương. 25
4.2 Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất tại công ty. 26-27
V. Đối tượng và phương pháp tính giá thành tại công ty. 28
5.1 Đối tượng tính giá thành. 28
5.2 Phương pháp tính giá thành. 29
5.2.1 Phương pháp tính giá thành trực tiếp. 29
5.2.2 Phương pháp tính giá thành theo định mức. 29
5.2.3 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng. 30
VI. Phân tích chi phí sản xuất và phương pháp giảm giá thành tại công ty. 30
6.1 Phân tích chi phí sản xuất. 30
6.1.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất. 31
6.1.2 Phương pháp hạch toán. 31
6.1.2.1 Phương pháp hạch toán nguyên vật liệu trực tiếp. 31-36
6.1.2.2 Phương pháp hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 37-40
6.1.2.3 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất chung. 40-44
6.1.2.4 Phương pháp hạch toán tổng hợp CPSX xây lắp. 45-46


PHẦN III: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CPTM-DVKT CAO THẮNG. 47
I. Đánh giá khái quát tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty. 47
1. Những ưu điểm. 47
2. Một số tồn tại. 48
2.1 Về hạch toán chi phí nguyên vật liệu. 48
2.2 Chi phí nhân công. 48
2.3 Chi phí sản xuất chung. 49
2.4 Tính giá thành. 49
2.5 Sổ sách kế toán. 49
2.6 Công tác kế toán máy. 50
3. Phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty. 50-51
II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty. 52
1. Luân chuyển chứng từ ban đầu. 52
2. Đối với kế toán nguyên vật liệu. 52
3. Đối với chi phí nhân công. 52-53
4. Đối với chi phí sản xuất chung. 54
5. Tính giá thành sản phẩm xây lắp. 55


KẾT LUẬN 56
Mục lục 57-59
Danh mục 59-60
Tài liệu tham khảo 60


Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần thương mại và DVKế
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần thương mại và DVKế sẽ giúp ích cho bạn.