1 số vấn đề về tổ chức công tác kế toán bán hàng ở C.ty cổ phần Dệt may 10/10
Lời mở đầu
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về TTQT và phương thức TDCT
1.1. Khái niệm và vai trò của TTQT đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
1.1.1. Khái niệm về thanh toán quốc tế
1.1.2. Vai trò của TTQT đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
1.2. Một số phương thức thanh toán quốc tế
1.2.1. Phương thức chuyển tiền
1.2.1.1. Khái niệm
1.2.1.2. Các bên tham gia thanh toán
1.2.1.3. Trình tự tiến hành nghiệp vụ
1.2.1.4. Trường hợp áp dụng
1.2.2. Phương thức nhờ thu (Collection of payment)
1.2.2.1. Khái niệm
1.2.2.2. Các bên tham gia trong thanh toán nhờ thu
1.2.2.3. Nhờ thu phiếu trơn (Clean collection)
1.2.2.4. Nhờ thu kèm chứng từ (Documentary Collection)
1.3. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ (Documentary Credit)
1.3.1. Khái niệm
1.3.2. Sơ đồ trình tự thực hiện nghiệp vụ thanh toán tín dụng chứng từ:
1.3.3. Cơ sở pháp lí của phương thức tín dụng chứng từ
1.3.4. Đặc trưng của phương thức tín dụng chứng từ
1.3.5. Nội dung chủ yếu của TTD
1.3.6. Các loại thư tín dụng
Kết luận chương 1
Chương 2: Thực trạng hoạt động TTQT bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Chi nhánh NHCT Hà Tây
2.1. Khái quát về Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hà Tây
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Chi nhánh NHCT Hà Tây
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hà Tây
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh trên một số công tác chính
2.1.3.1. Công tác huy động vốn
2.1.3.2. Công tác đầu tư tín dụng
2.1.3.3. Hoạt động kinh doanh đối ngoại
2.2. Thực trạng về TTQT bằng phương thức TDCT tại Chi nhánh NHCT Hà Tây
2.2.1. Thực trạng thanh toán L/C hàng NK tại NHCT Hà Tây
2.2.1.1. Quy trình thanh toán L/C hàng NKtạ NHCT Hà Tây
2.2.1.2. Tình hình thực hiện L/C hàng nhập khẩu NHCT Hà Tây
2.2.2. Thực trạng thanh toán L/C hàng XK
2.2.2.1.Quy trình thanh toán L/C hàng XK
2.2.2.2. Tình hình thực hiện L/C hàng xuất khẩu
2.2.2.3. Tình hình nợ quá hạn.
2.3. Đánh giá về hoạt động TTQT bằng phương thức TDCT tại Chi nhánh NHCT Hà Tây
2.3.1. Những thành tựu đạt được
2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân
2.3.2.1. Những tồn tại
a. Những tồn tại và vướng mắc từ phía khách hàng
b. Những tồn tại và vướng mắc từ phía Chi nhánh NHCT Hà Tây
c. Những tồn tại, vướng mắc ở tầm vĩ mô
2.3.2.2. Những nguyên nhân
a. Nguyên nhân khách quan
b. Nguyên nhân chủ quan
Kết luận chương 2
Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động TTQT bằng phương thức TDCT tại Chi nhánh NHCT Hà Tây
3.1. Định hướng phát triển TTQT bằng phương thức TDCT tại Chi nhánh NHCT Hà Tây
3.1.1. Định hướng phát triển chung
3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động TTQT của NHCT Hà Tây
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng TTQT tại NHCT Hà Tây
3.2.1. Giải pháp vĩ mô
3.2.1.1. Ổn định môi trường kinh tế vĩ mô
3.2.1.2. Hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động TTQT
3.2.1.3. Tổ chức tốt thị trường ngoại tệ liên ngân hàng , tạo điều kiện cho hoạt động TTQT phát triển
3.2.1.4. Cải thiện cán cân TTQT
3.2.2. Giải pháp vi mô
3.2.2.1. Giải pháp đối với khách hàng
3.2.2.2. Giải pháp đối với ngân hàng
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị đối với NHNN
3.3.3. Kiến nghị đối với NHCT Việt Nam
3.3.4. Kiến nghị đối với Ngân hàng Công thương Hà Tây
3.3.5. Kiến nghị đối với các doanh nghiệp XNK
Kết luận
Tài liệu tham khảo


Xem Thêm: 1 số vấn đề về tổ chức công tác kế toán bán hàng ở công ty cổ phần Dệt may 10/10
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu 1 số vấn đề về tổ chức công tác kế toán bán hàng ở công ty cổ phần Dệt may 10/10 sẽ giúp ích cho bạn.