Kế toán NVL, CCDC tại C.ty Xây dựng công trình Hưng Thịnh
LỜI NÓI ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh là xu thế tất yếu và chính nó thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp . Các doanh nghiệp hạch toán kinh doanh độc lập hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình. Vấn đề đặt ra cho mỗi doanh nghiệp là làm thế nào để sản xuất và kinh doanh có lãi. Một trong các biện pháp mà doanh nghiệp phải tiến hành là tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm. Việc phân tích đánh giá đúng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ có thể dựa trên việc tính chính xác giá thành sản phẩm. Việc tính chính xác giá thành sản phẩm lại chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc phân bổ và tập hợp chi phí sản xuất.
Nhận thức rằng việc tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở mỗi doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp , em đã chọn đề tài " Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Len Hà Đông Hà Tây" làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Luận văn bao gồm 3 phần
Phần 1: Một số vấn đề lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp công nghiệp
Phần 2: Thực trạng công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Len Hà Đông
Phần 3: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Len Hà Đông

Do thời gian thực tập cũng như kiến thức còn hạn chế cho nên chắc chắn luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn.
Hà nội, ngày 19 tháng 5 năm 2005
Sinh viên
Lê Đức Toàn

PHẦN 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

1. Chi phí sản xuất
1.1.Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất
Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh là quá trình biến đổi một cách có ý thức, có mục đích của các yếu tố đầu vào, sản xuất tạo ra các sản phẩm nhất định. Để tiến hành hoạt động sản xuất, người sản xuất phải bỏ ra chi phí về thù lao lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động hay nói cách khác quá trình sản xuất là quá trình tiêu hao các yếu tố nói trên. Số tiền chi ra để mua các yếu tố phục vụ cho quá trình sản xuất chính là chi phí sản xuất ra sản phẩm.
Đối với kế toán : "Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí lao động sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp đã bỏ ra liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kì nhất định (tháng, quý, năm)". Như vậy khái niệm chi phí sản xuất theo quan điểm của kế toán phải gắn liền với một kỳ sản xuất kinh doanh và phải là những chi phí có thực.
Theo kế toán Mỹ thì chi phí cho hoạt động sản xuất bao gồm tất cả các chi phí gắn liền với sản phẩm được sản xuất ra hay được mua hay còn gọi là chi phí sản phẩm. Trong chi phí sản xuất bao gồm ba bộ phận: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung trong phạm vi phân xưởng.
Theo chế độ kế toán Pháp thì chi phí là giá phí phải trả khi sử dụng đồ vật và dịch vụ nhằm mục đích sinh lời, chi phí là khoản chi làm giảm vốn của công ty nhưng vẫn phải thực hiện theo hi vọng là số thu nhập mang lại sẽ làm tăng thêm vốn. Cũng có thể hiểu chi phí là toàn bộ số tiền bỏ ra để mua các yếu tố cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong một kỳ nhất định.
Tuy trên mỗi góc độ nghiên cứu, quản lý khác nhau và ở mỗi nước khác nhau khái niệm về chi phí cũng khác nhau nhưng có thể hiểu một cách chung nhất là : "Chi phí sản xuất là số tiền mà doanh nghiệp phải bỏ ra để mua các yếu tố đầu vào phục vụ cho quá trình sản xuất của đơn vị trong một kì nhất định”
1.2. Các loại chi phí sản xuất
Chi phí sản xuất kinh doanh có thể được phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau tùy thuộc vào mục đích và yêu cầu của công tác quản lý. Mỗi cách phân loại chi phí có công dụng, ý nghĩa và yêu cầu quản lý khác nhau. Tuy nhiên về mặt hạch toán chi phí sản xuất thường được phân loại theo các tiêu thức sau:
1.2.1.Phân loại theo yếu tố chi phí
Theo cách phân loại này, căn cứ vào tính chất, nội dung kinh tế của chi phí sản xuất khác nhau để chia ra các yếu tố chi phí , mỗi yếu tố của chi phí chỉ bao gồm những chi phí có cùng một nội dung kinh tế không phân biệt chi phí đó phát sinh ở lĩnh vực nào. Theo qui định hiện hành ở Việt Nam toàn bộ chi phí được chia làm các yếu tố sau:
- Yếu tố nguyên liệu, vật liệu: bao gồm toàn bộ giá trị nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ . sử dụng vào sản xuất kinh doanh (loại trừ giá trị dùng không hết nhập lại kho và phế liệu thu hồi)
- Yếu tố nhiên liệu, động lực: Sử dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh trong kỳ (trừ số dùng không hết nhập lại kho và phế liệu thu hồi)
- Yếu tố tiền lương và các khoản phụ cấp lương: Phản ánh tổng số tiền lương và phụ cấp mang tính chất lương phải trả cho công nhân viên chức.
- Yếu tố BHXH,BHYT, KPCĐ trích theo tỷ lệ qui định trên tổng số lương và phụ cấp phải trả cho công nhân viên.
- Yếu tố khấu hao TSCĐ: Phản ánh tổng số khấu hao TSCĐ sử dụng cho sản xuất kinh doanh trong kỳ.
- Yếu tố chi phí khác bằng tiền: Là toàn bộ chi phí bằng tiền khác chưa phản ánh vào các yếu tố trên dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ .
1.2.2.Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm
Theo cách phân loại này căn cứ vào mục đích công dụng của chi phí trong sản xuất để đưa ra các khoản mục chi phí khác nhau, mỗi khoản mục chỉ bao gồm những chi phí có cùng mục đích công dụng không phân biệt chi phí đó có nội dung kinh tế như thế nào.
Theo qui định hiện hành giá thành công xưởng sản phẩm ở Việt Nam gồm ba khoản mục phí như sau:
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: bao gồm chi phí nguyên liệu, vật liệu chính và vật liệu phụ, nhiên liệu sử dụng vào mục đích trực tiếp sản xuất sản phẩm, không tính vào khoản mục này những chi phí nguyên liệu sử dụng vào mục đích chung và những hoạt động ngoài sản xuất.
- Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm chi phí về tiền lương, phụ cấp và các khoản trích theo lương của công nhân tham gia trực tiếp vào việc sản xuất chế tạo sản phẩm hay thực hiện lao vụ, dịch vụ.
- Chi phí sản xuất chung: là những chi phí dùng cho hoạt động sản xuất chung ở các phân xưởng, tổ đội sản xuất ngoài hai khoản chi phí trực tiếp trên, bao gồm các khoản chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu, dụng cụ sản xuất , khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác.
Phân loại chi phí theo cách này có tác dụng phục vụ cho yêu cầu quản lý chi phí sản xuất theo định mức, cung cấp số liệu cho công tác tính giá thành và lập định mức và giá thành kế hoạch cho kỳ sau.
1.2.3. Phân loại theo quan hệ của chi phí với khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành
Theo cách này chi phí chia làm 2 loại:
-Biến phí (chi phí biến đổi): là những chi phí thay đổi về tổng số, về tỷ lệ so với khối lượng công việc hoàn thành, chẳng hạn chi phí về nguyên liệu, nhân công trực tiếp .Tuy nhiên, các chi phí biến đổi nếu tính trên một đơn vị sản phẩm thì lại có tính cố định.
-Định phí (chi phí cố định): là những chi phí không đổi về tổng số so với khối lượng công việc hoàn thành, chẳng hạn các chi phí về khấu hao TSCĐ, chi phí thuê mặt bằng, phương tiện kinh doanh .Các chi phí này nếu tính cho một đơn vị sản phẩm thì lại biến đổi nếu số lượng sản phẩm thay đổi.
Cách phân loại này thuận lợi cho việc lập kế hoạch và kiểm tra chi phí đồng thời làm căn cứ để ra các quyết định kinh doanh. Nó giúp cho các nhà quản


Xem Thêm: Kế toán NVL, CCDC tại công ty Xây dựng công trình Hưng Thịnh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán NVL, CCDC tại công ty Xây dựng công trình Hưng Thịnh sẽ giúp ích cho bạn.