Kế toán vật liệu tại C.ty Xây dựng công trình giao thông 810
LỜI NÓI ĐẦU
Hoà cùng với sự thay đổi và phát triển của đất nước ta trong những năm gần đây mà chúng ta đã thực hiện đường lối đổi mới, đã chuyển từ một nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Song song với quá trình phát triển của nền kinh tế, với sự đổi mới của cơ chế kế toán thì công tác quản lý kế toán tài chính nói chung và công tác hạch toán kế toán nói riêng cũng không ngừng được đổi mới cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn. Trong cơ chế quản lý kế toán mới, các doanh nghiệp có quyền chủ động và tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Trong sự cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường, để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải tổ chức một cách có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh bằng nhiều công cụ quản lý khác nhau. Hạch toán kế toán là một công cụ quản lý đắc lực có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kế toán của doanh nghiệp .
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là công tác trung tâm, là bộ phận kế toán quan trọng của các doanh nghiệp nhất là trong điều kiện hiện nay, các hoạt động diễn ra liên tục đòi hỏi các nhà quản lý phải có được những thông tin chính xác, kịp thời để lựa chọn định hướng và đưa ra những quyết định đúng đắn về việc sử dụng vốn, nguyên vật liệu , nhân công sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm.
Trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thì giá thành sản phẩm là giá thành sản xuất công nghiệp và sản phẩm sản xuất ra là để phục vụ cho tiêu dùng, cho ngành sản xuất vật chất khác Còn sản phẩm của doanh nghiệp xây lắp tạo ra sản phẩm xây lắp, đó là sản phẩm đặc biệt, sản phẩm đơn chiếc. Quá trình sản xuất và tiêu thụ của nó khác xa với sản phẩm hàng hoá khác bởi lẽ sản phẩm xây lắp không thuộc đối tượng lưu thông, mỗi sản phẩm được xác định một người đặt hàng và người sử dụng sản phẩm xây lắp hình thành trước khi tiến hành xây lắp.
Với đặc thù riêng có của sản phẩm xây lắp nên việc quản lý hạch toán giá thành sản phẩm xây lắp có những nét đặc biệt. Hơn nữa, địa điểm sản xuất xây lắp không cố định, công cụ lao động có tính lưu động cao, sản phẩm đơn chiếc Do vậy, việc quản lý, tiết kiệm chi phí phải được thường xuyên, thậm chí phải gắn liền với quyền lợi của người lao động (như khoán gọn) thì mới đảm bảo hiệu quả của doanh nghiệp xây lắp. Kế toán với chức năng là công cụ quản lý cần phải hạch toán và tổ chức hạch toán như thế nào để đáp ứng được mục tiêu "Hiệu quả, hiệu năng" của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xây lắp nói riêng.
Với ý nghĩa quan trọng đó, trong thời gian thực tập tại Công ty công trình Hàng Không em mạnh dạn chọn đề tài: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty công trình Hàng Không.
* Nội dung kết cấu của đề tài gồm 3 phần:
- Phần 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp.
- Phần 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty công trình Hàng không.
- Phần 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty công trình Hàng Không.

Đề tài được nghiên cứu bằng phương pháp tìm hiểu thực tế tại Công ty công trình Hàng Không với những kiến thức lý luận đã được trang bị trong nhà trường. Song do trình độ và thời gian có hạn nên chắc chắn em sẽ không tránh khỏi những khiếm khuyết. Em rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô giáo và các cán bộ kế toán Công ty.
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Đỗ Mạnh Hàn và các cán bộ kế toán của Công ty Công trình Hàng Không đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập này.
PHẦN 1:
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

1.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất có vị trí hết sức quan trọng trong nền kinh tế của mỗi quốc gia. Xây dựng cơ bản là quá trình xây dựng mới, xây dựng lại, cải tạo, hiện đại hoá, khôi phục các công trình, nhà máy, xí nghiệp, đường xá, cầu cống, nhà cửa nhằm phục vụ cho sản xuất và đời sống xã hội. Ngành xây dựng cơ bản có những đặc điểm riêng biệt khác hẳn với những ngành sản xuất khác. Chính sự khác biệt đó đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý và hạch toán trong các doanh nghiệp xây lắp. Để phát huy đầy đủ vai trò là công cụ quản lý kinh tế, công tác kế toán trong các doanh nghiệp xây lắp phải được tổ chức phù hợp với đặc điểm cơ bản và thực hiện nghiêm túc các chế độ, thể lệ của kế toán do nhà nước ban hành. Hoạt động xây lắp có những đặc điểm riêng có ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Thứ nhất - đặc điểm về sản phẩm: Sản phẩm xây lắp là các công trình, vật kiến trúc có qui mô lớn, kết cấu phức tạp, mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuất dài. Do vậy, việc tổ chức quản lý và hạch toán nhất thiết phải có các dự toán thiết kế, thi công.
Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất, còn các điều kiện sản xuất phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm.
Thứ hai - đặc điểm về tiêu thụ: Sản phẩm xây lắp được tiêu thụ theo giá dự toán hoặc giá thoả thuận với chủ đầu tư từ trước, do đó tính chất hàng hoá của sản phẩm thể hiện không rõ.
Thứ ba - đặc điểm về tổ chức sản xuất: Tổ chức sản xuất phổ biến theo phương thức "khoán gọn" các công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc cho các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp (đội, xí nghiệp). Trong giá khoán gọn, không chỉ có tiền lương mà còn có đủ các chi phí về vật liệu, công cụ, dụng cụ thi công, chi phí chung của bộ phận nhận khoán, địa bàn kinh doanh rộng lớn, hoạt động mang tính lưu động.
1.2 BẢN CHẤT VÀ NỘI DUNG KINH TẾ CỦA CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP
1.2.1 Chi phí sản xuất
1.2.1.1 Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất
Sự phát sinh và phát triển của xã hội loài người gắn liền với quá trình sản xuất. Bất cứ một nền sản xuất của bất kỳ phương thức sản xuất nào cũng gắn liền với sự vận động và tiêu hao các yếu tố cơ bản tạo nên quá trình sản xuất. Đó là quá trình kết hợp của ba yếu tố: tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Đồng thời, quá trình đó cũng chính là quá trình tiêu hao của chính ba nhân tố trên. Như vậy, để tiến hành sản xuất, người sản xuất phải bỏ ra chi phí về thù lao lao động, về tư liệu lao động và đối tượng lao động. Vì thế hình thành nên các chi phí sản xuất để tạo ra giá trị sản phẩm sản xuất là tất yếu , không phụ thuộc vào ý chí của người sản xuất.
Do vậy, có thể nói rằng: Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí mà doanh nghiệp phải tiêu dùng trong một kỳ để thực hiện quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thực chất là sự dịch chuyển vốn, chuyển dịch giá trị của các yếu tố sản xuất vào các đối tượng tính giá (sản phẩm, lao vụ, dịch vụ).
Chi phí sản xuất của doanh nghiệp xây lắp bao gồm chi phí sản xuất xây lắp và chi phí sản xuất ngoài xây lắp. Các chi phí sản xuất xây lắp cấu thành giá thành sản phẩm xây lắp.
+ Chi phí sản xuất xây lắp là toàn bộ các chi phí sản xuất phát sinh trong lĩnh vực hoạt động sản xuất xây lắp, nó là bộ phận cơ bản hình thành giá thành sản phẩm xây lắp.
+ Chi phí sản xuất ngoài xây lắp là toàn bộ chi phí phát sinh trong lĩnh vực sản xuất ngoài xây lắp như hoạt động sản xuất công nghiệp phụ trợ, hoạt động sản xuất nông nghiệp phụ trợ
1.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất


Xem Thêm: Kế toán vật liệu tại công ty Xây dựng công trình giao thông 810
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán vật liệu tại công ty Xây dựng công trình giao thông 810 sẽ giúp ích cho bạn.