Công tác kế toán mua & bán hàng hoá ở doanh nghiệp thương mại - C.ty Thương mại & Đầu tư phát triển Hà Nội
MỤC LỤC

CHƯƠNG I - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1
1.Khái niệm: 1
2. Nhiệm vụ kế toán 1
2.1) Hạch toán chi tiết hàng hoá. 1
2.2) Hạch toán tổng hợp hàng hoá 3
3. Phương pháp hạch toán hàng hoá 7
3.1) Hạch toán mua hàng hoá ở doanh nghiệp thương mại: 7
3.2) Hạch toán bán hàng ở doanh nghiệp thương mại 10
4. Các sổ kế toán tổng hợp dùng trong kế toán mua bán hàng hoá ở doanh nghiệp thương mại: 15
4.2) Sổ cái: 16
4.3) Sổ, thẻ kế toán chi tiết 16


CHƯƠNG II - THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI. 17
1. Những vấn đề cơ bản về sự hình thành và phát triển của Công ty Thương mại và Đầu tư phát triển Hà nội. 17
1.1- Quá trình thành lập và phát triển Công ty 17
1.2) Cơ cấu tổ chức sản xuất và quản lý của Công ty Thương mại và Đầu tư phát triển Hà nội. 20
1.3 Tổ chức công tác kế toán của Công ty Thương mại và Đầu tư phát triển Hà nội 25
2. Tình hình thực hiện công tác kế toán mua bán hàng hoá ở Công ty Thương mại và Đầu tư phát triển Hà nội. 27
2.1- Tình hình thực hiện công tác kế toán mua hàng hoá ở Công ty Thương mại và Đầu tư phát triển Hà nội. 27
2.2) Tình hình thực hiện công tác kế toán bán hàng ở Công ty Thương mại và đầu tư phát triển Hà nội. 33

CHƯƠNG III -HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN MUA 57
và bán hàng hoá ở doanh nghiệp thương mại. 57
1. Sự cần thiết và những yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện công tác kế toán mua bán hàng hoá ở doanh nghiệp thương mại và dầu tư phát triển Hà Nội. 57
1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán mua và bán hàng hoá ở doanh nghiệp thương mại. 57
1.2. Yêu cầu cần thiết của việc hoàn thiện công tác kế toán : 57
2. Những vấn đề cần hoàn thiện về kế toán mua bán hàng hoá ở Công ty thương mại và đầu tư phát triển Hà Nội . 58
2.1.Về hình thức kế toán và việc ghi sổ. 58
2.2. Việc áp dụng tin học vào công tác kê toán: 59

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG 60


Xem Thêm: Công tác kế toán mua & bán hàng hoá ở doanh nghiệp thương mại - công ty Thương mại & Đầu tư phát tri
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán mua & bán hàng hoá ở doanh nghiệp thương mại - công ty Thương mại & Đầu tư phát tri sẽ giúp ích cho bạn.