Kế toán doanh thu bán hàng & xác định kết quả kinh doanh ở C.ty Thương mại dịch vụ Hữu Nghị - Bắc Giang
MỤC LỤC
Lời nói đầu
Phần 1: Lý luận chung về kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TMDVHH Bắc Giang
1.1. Tiêu thụ sản phẩm và yêu cầu quản lý
1.2. Kế toán tiêu thụ sản phẩm
1.3. Kế toán chi phí bán hàng
1.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.5. Kê toán xác định kết quả kinh doanh
Phần 2: Thực trạng kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả ở Công ty TMDVHH Bắc giang
2.1. Đặc điểm chung của công ty
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển.
2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý
2.1.3. Đặc điểm quy trình sản xuất
2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán
2.2.2. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty
2.2.3. Chế độ kế toán áp dụng
2.3. Thực trạng kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả ở Công ty TMDVHH Bắc Giang
2.3.1. Các hình thức tiêu thụ và phương thức thanh toán
2.3.2. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ
2.3.3. Kế toán giá vốn hàng bán
2.3.4. Kế toán chi phí bán hàng
2.3.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.3.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
Phần 3: Hoàn thiện kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả ở Công ty TMDVHH Bắc Giang
3.1. Nhân xét và đánh giá thực trạng kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả ở Công ty TMDVHH Bắc Giang
3.1.1. Nhận xét chung
3.1.2. Nhận xét cụ thể


Xem Thêm: Kế toán doanh thu bán hàng & xác định kết quả kinh doanh ở công ty Thương mại dịch vụ Hữu Nghị - Bắc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán doanh thu bán hàng & xác định kết quả kinh doanh ở công ty Thương mại dịch vụ Hữu Nghị - Bắc sẽ giúp ích cho bạn.