Hoàn thiện tổ chức kế toán vật liệu tại C.ty Cơ khí may Gia Lâm
MỤC LỤC

MỤC LỤC 1
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I. Lí LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 3
I. Bỏn hàng khỏi niệm và kết quả bỏn hàng 3
1. Khỏi niệm bỏn hàng 3
2. Kết quả bỏn hàng: 3
II. Vai trũ của bỏn hàng, vị trớ của kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả bán hàng 3
1. Vị trớ 3
2. Vai trũ của kế toỏn bỏn hàng: 4
III. Sự cần thiết và yờu cầu quản lý của quỏ trỡnh bỏn hàng: 5
1. Sự cần thiết của quản lý quỏ trỡnh bỏn hàng: 5
2. Yờu cầu của quỏ trỡnh bỏn hàng: 5
IV. Nguyờn tắc tổ chức hạch toỏn kế toỏn bỏn hàng: 6
V. Các phương thức bán hàng và xác định kết quả bán hàng: 6
1. Các phương thức bỏn lẻ: 6
1.1. Hỡnh thức bỏn lẻ thu tiền tập trung: 6
1.2 Hỡnh thức bỏn lẻ thu tiền trực tiếp: 6
1.3 Hỡnh thức bỏn lẻ tự phục vụ (tự chọn): 7
1.4 Hỡnh thức bỏn hàng trả gúp: 7
1.5 Bán hàng tự động: 7
2. Các phương thức bán buôn: 7
2.1. Hỡnh thức bỏn buụn qua kho: 7
2.2. Phương thức bán buôn hàng hoá vận chuyển thẳng: 8
2.3. Bán hàng qua đại lý ký gửi: 9
VI. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng: 9
1. Nhiệm vụ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 9
2. Trỡnh tự kế toỏn bỏn hàng: 9
2.1 Chứng từ sử dụng: 9
2.2 Cỏc tài khoản sử dụng 10
2.3 Trỡnh tự kế toỏn cỏc nghiệp vụ chủ yếu của hoạt động bán hàng: 13
3. Trỡnh tự kế toỏn xỏc định kết quả bán hàng: 22
3.1. Kế toỏn giỏ vốn hàng bỏn: 22
3.2. Kế toỏn doanh thu bỏn hàng và cỏc khoản giảm trừ doanh thu : 23
3.3. Hạch toỏn chi phớ bỏn hàng 24
3.4. Hạch toỏn chi phớ quản lý doanh nghiệp 26
3.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng: 26
4. Hệ thống sổ kế toỏn: 28
4.1. Hỡnh thức nhật ký chứng từ: 28
4.2. Hỡnh thức nhật ký sổ cỏi : 29
4.3. Hỡnh thức chứng từ ghi sổ: 29
4.4. Hỡnh thức kế toỏn nhật ký chứng từ: 29
5. Lý luận chung về tổ chức cụng tỏc kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả bán hàng: 30
PHẦN II. THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY 31
I. Đặc điểm chung của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây: 31
1. Qỳa trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty Cổ phần Thương mại Hà Tây: 31
1.1. Chỉ tiêu chủ yếu của Công ty Dịch vụ Thương mại Hà Tây năm 2002 là: 32
2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty: 32
3. Đặc điểm tổ chức quản lý ở Cụng ty: 33
3.1. Sơ đồ bộ máy công ty: 33
3.2. Nhiệm vụ và chức năng của bộ máy quản lý ở cụng ty dịch vụ thương mại Hà Tây: 33
3.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Hà Tây: 34
II. Thực trạng tổ chức cụng tỏc kế toỏn bỏn hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty dịch vụ thương mại Hà Tây: 39
1. Đặc điểm của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng: 39
1.1. Các phương pháp bán hàng 39
1.2. Các phương pháp bán hàng: 40
1.3. Giỏ cả hàng hoỏ 40
1.4. Tài khoản sử dụng 40
2. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng: 41
2.1. Các phương thức bỏn hàng: 41
2.2. Kế toỏn doanh thu : 42
2.3. Kế toỏn giỏ vốn hàng bỏn: 51
2.4. Kế toỏn thuế GTGT: 51
2.5. Kế toỏn chi phớ bỏn hàng: 52
3. Kế toỏn chi phớ quản lý 53
3.1. Kế toán xác định kết quả bán hàng: 54
3.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: 61
PHẦN 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CễNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG 64
I. Sự cần thiết và yờu cầu của việc hoàn thiện 64
II. Nhận xột thực trạng về cụng tỏc kế toỏn núi chung 64
1. Ưu điểm về công tác kế toán bán hàng ở Công ty Dịch vụ Thương mại Hà Tây 65
2. Nhược điểm: 65
3. Nhận xét về kế toán bán hàng, xác định kết quả bán hàng của công ty 66
4. Một số ý kiến đóng góp về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 67
KẾT LUẬN 71


Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán vật liệu tại công ty Cơ khí may Gia Lâm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán vật liệu tại công ty Cơ khí may Gia Lâm sẽ giúp ích cho bạn.