Tổ chức công tác kế toán tập hợp CPSX & tính GTSP tại C.ty In Công Đoàn
MỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY 3
1. Khái niệm, bản chất và nhiệm vụ của kế toán tiền lương 3
1.1. Khái niệm và bản chất của tiền lương 3
1.2. Phân loại tiền lương 4
1.3. Ý nghĩa của tiền lương 5
1.4. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 6
2. các hình thức tiền lương, thu nhập khác và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp 7
2.1. Hình thức tiền lương theo thời gian 7
2.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm 8
2.3. Nội dung ý nghĩa của các thu nhập khác 11
2.4. Quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương 12
3. Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 13
3.1. Tổ chức chứng từ kế toán 13
3.2. Tài khoản sử dụng 14
3.3. Hạch toán tổng hợp các khoản trích theo lương 16
PHẦN II. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP HIỆN NAY 18
1. Tiền lương - Thực trạng và giải pháp 18
2. Thực trạng chính sách tiền lương hiện hành 18
3. Các nguyên tắc chung của cải cách tiền lương gồm: 20
4. Cải cách tiền lương công chức hành chính, sự nghiệp giai đoạn 2001-2010 21
KẾT LUẬN 25


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty In Công Đoàn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty In Công Đoàn sẽ giúp ích cho bạn.