Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Tấn Cường
MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu
Chương I: Những vẫn đề lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở doanh nghiệp sản xuất
1.1) Vai trò của lao động trong hoạt động SXKD và yêu cầu quản lý về lao động .
1.1.1) Vai trò của lao động trong hoạt động SXKD .
1.1.2) Yêu cầu về quản lý lao động .
1.2) Các hình thức trả lương và quỹ lương .
1.2.1) Nguồn gốc, khái niệm tiền lương
1.2.2) Chức năng của tiền lương .
1.2.3) Các nguyên tắc cơ bản trong việc trả lương trong DN .
1.2.4) Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp .
1.2.5) Quỹ tiền lương trong doanh nghiệp .
1.2.6) Quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ
1.2.7) Nội dung, ý nghĩa các khoản thu nhập khác
1.2.7.1) Chế độ phụ cấp lương
1.2.7.2) Chế độ trả lương khi làm thêm .
1.2.7.3) Chế độ tiền thưởng .
1.3) Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương .
1.4) Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương .
1.4.1) Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương .
1.4.1.1) Kế toán chi tiết tiền lương .
1.4.1.2) Kế toán các khoản trích theo lương
1.4.2) Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương .
1.4.2.1) Kế toán tổng hợp tiền lương
1.4.2.2) Kế toán tổng hợp các khoản trích theo lương .
Chương II: Tình hình thực tế về tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tấn Cường .
2.1) Đặc điểm tình hình sản xuất chung của Công ty .
2.1.1) Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2) Đặc điểm tổ chức hoạt động SXKD của Công ty .
2.1.3) Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.2) Tình hinh thực tế về tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tấn Cường
2.2.1) Khái quát tình hình và công tác quản lý lao động, tiền lương .
2.2.2) Tổ chức tính lương cho cán bộ CNV của Công ty
2.2.2.1) Tính lương cho công nhân trực tiêp sản xuất
2.2.2.2) Tính lương cho lao động quản lý và lao động gián tiếp
2.2.2.3) Tổ chức thanh toán lương cho CNV .
2.2.2.4) Trích nộp BHXH, BHYT, KPCĐ .
2.2.2.5) Thanh toán BHXH cho CNV .
Chương III: Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty THNN Tấn Cường
3.1) Nhận xét khái quát về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tấn Cường .
3.1.1) Những ưu điểm .
3.1.2) Những nhược điểm .
3.2) Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tấn Cường .
Kết luận
Tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Tấn Cường
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Tấn Cường sẽ giúp ích cho bạn.