Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu & xác định KQ tiêu thụ hàng nhập khẩu tại cty XNK (Techsimex)
MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN 4
LỜI NÓI ĐẦU 5
PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG NHẬP KHẨU 7
1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh nhập khẩu ảnh hưởng đến kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu và xác định kết quả tiêu thụ hàng nhập khẩu 7
1.1.1. Vai trò của hoạt động nhập khẩu trong nền kinh tế thị trường 7
1.1.2. Đặc điểm hoạt động lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu 8
1.1.3. Các phương thức kinh doanh hàng nhập khẩu 9
1.1.3.1. Phương thức nhập khẩu theo Nghị định thư 9
1.1.3.2. Phương thức nhập khẩu ngoài Nghị định thư 9
1.1.4. Các hình thức nhập khẩu hàng hoá 9
1.1.4.1. Nhập khẩu trực tiếp 9
1.1.4.2. Nhập khẩu uỷ thác 10
1.1.5. Các phương thức thanh toán hợp đồng ngoại trong kinh doanh nhập khẩu 10
1.1.5.1. Phương thức chuyển tiền (Remittance) 10
1.1.5.2. Phương thức thanh toán nhờ thu (Collection of Payment) 11
1.1.5.3. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ (L/C) 11
1.1.6. Ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu và xác định kết quả tiêu thụ hàng nhập khẩu 12
1.2. Kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu và xác định kết quả tiêu thụ hàng nhập khẩu 13
1.2.1. Kế toán quá trình nhập khẩu 13
1.2.1.1. Chứng từ và tài khoản kế toán 13
1.2.1.2. Tính giá thực tế hàng hoá nhập khẩu 15
1.2.1.3. Kế toán nhập khẩu trực tiếp 15
1.2.1.4. Kế toán nhập khẩu uỷ thác 18
1.2.2. Kế toán tiêu thụ hàng nhập khẩu 20
1.2.2.1. Chứng từ và tài khoản kế toán 20
1.2.2.2. Các phương pháp xác định giá mua của hàng nhập khẩu tiêu thụ 21
1.2.2.3. Kế toán giá vốn hàng nhập khẩu tiêu thụ 22
1.2.2.4. Kế toán doanh thu bán hàng nhập khẩu 23
1.2.2.5. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 24
1.2.3. Kế toán hàng hoá tồn kho 25
1.2.3.1. Tại kho 25
1.2.3.2. Tại quầy hàng 26
1.2.3.3. Tại phòng kế toán 27
1.2.4. Kế toán chi phí và xác định kết quả tiêu thụ hàng nhập khẩu 27
1.2.4.1. Kế toán chi phí thu mua hàng nhập khẩu 27
1.2.4.2. Kế toán chi phí bán hàng 28
1.2.4.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 28
1.2.4.4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng nhập khẩu 29
1.2.5. Sổ kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu và xác định kết quả tiêu thụ hàng nhập khẩu 30
PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 33
2.1. Những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của Công ty Dịch vụ Kỹ thuật và Xuất Nhập khẩu ảnh hưởng đến kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu và xác định kết quả tiêu thụ hàng nhập khẩu 33
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Techsimex 33
2.1.1.1. Nhiệm vụ kinh doanh 34
2.1.1.2. Thị trường hoạt động của Công ty 35
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 35
2.1.2.1. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 35
2.1.2.2. Chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các phòng chức năng 36
1.1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 37
2.1.3.1. Đặc điểm hoạt động mua hàng tại Công ty 38
2.1.3.2. Đặc điểm tiêu thụ hàng hoá tại Công ty 38
2.1.3.3. Đặc điểm hoạt động xuất khẩu lao động của Công ty 39
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán của Công ty Dịch vụ Kỹ thuật và Xuất Nhập khẩu 39
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Techsimex 39
2.1.4.2. Tổ chức bộ sổ kế toán tại Techsimex 41
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty Dịch vụ Kỹ thuật và Xuất Nhập khẩu 43
2.1.5.1. Những thông tin chung về tổ chức công tác kế toán của Công ty Dịch vụ Kỹ thuật và Xuất Nhập khẩu 43
2.1.5.2. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán tại Công ty 44
2.2. Thực trạng kế toán LCHH nhập khẩu và xác định kết quả tiêu thụ hàng nhập khẩu tại Công ty Dịch vụ Kỹ thuật và Xuất Nhập khẩu 45
2.2.1. Đặc điểm nhập khẩu và tiêu thụ hàng nhập khẩu tại Công ty Dịch vụ Kỹ thuật và Xuất Nhập khẩu 45
2.2.1.1. Đặc điểm hoạt động nhập khẩu tại Công ty 45
2.2.1.2. Đặc điểm tiêu thụ hàng nhập khẩu tại Công ty 46
2.2.2. Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu tại Công ty Dịch vụ Kỹ thuật và Xuất Nhập khẩu 47
2.2.2.1. Trình tự và thủ tục nhập khẩu tại Công ty 47
2.2.2.2. Chứng từ và luân chuyển chứng từ 48
2.2.2.3. Tính giá hàng hoá nhập khẩu 49
2.2.2.4. Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp 50
2.2.2.5. Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác 56
2.2.3. Kế toán tiêu thụ hàng nhập khẩu tại Công ty Dịch vụ Kỹ thuật và Xuất Nhập khẩu 60
1.2.3.1. Chứng từ và luân chuyển chứng từ 60
2.2.3.2. Tính giá vốn hàng hoá tiêu thụ 60
2.2.3.3. Trình tự kế toán tiêu thụ hàng nhập khẩu 61
2.2.4. Kế toán chi phí và xác định kết quả tiêu thụ hàng nhập khẩu tại Công ty Dịch vụ Kỹ thuật và Xuất Nhập khẩu 63
1.2.4.1. Kế toán chi phí thu mua hàng nhập khẩu 63
2.2.4.2. Kế toán chi phí bán hàng 64
2.2.4.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 67
2.2.4.4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng nhập khẩu 69
PHẦN 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 70
3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu và xác định kết quả tiêu thụ hàng nhập khẩu tại Công ty Dịch vụ Kỹ thuật và Xuất Nhập khẩu 70
3.2. Một số nguyên tắc hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng nhập khẩu và xác định kết quả tiêu thụ hàng nhập khẩu tại Công ty Dịch vụ Kỹ thuật và Xuất Nhập khẩu 72
3.3. Đánh giá kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu và xác định kết quả tiêu thụ hàng nhập khẩu tại Công ty Dịch vụ Kỹ thuật và Xuất Nhập khẩu 75
3.3.1. Những ưu điểm 75
3.3.1.1. Về tổ chức bộ máy kế toán 75
3.3.1.2. Về mô hình tổ chức bộ máy kế toán 75
3.3.1.3. Về hình thức sổ kế toán 76
3.3.1.4. Về tổ chức hệ thống tài khoản 76
3.3.2. Những tồn tại 76
3.3.2.1. Về việc hạch toán chi phí thu mua hàng nhập khẩu 76
3.3.2.2. Về phương pháp hạch toán hàng tồn kho 77
3.3.2.3. Về việc hạch toán chi phí lãi vay 78
3.4. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu và xác định kết quả tiêu thụ hàng nhập khẩu tại Công ty Dịch vụ Kỹ thuật và Xuất Nhập khẩu 78
3.4.1. Về hình thức sổ sách kế toán 78
3.4.2. Về tài khoản sử dụng 80
3.4.3. Việc hạch toán chi phí lãi vay 81
3.4.4. Về vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh 82
3.4.5. Vấn đề vận hành phần mềm kế toán 83
KẾT LUẬN 84


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu & xác định KQ tiêu thụ hàng nhập khẩu tại công ty x
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu & xác định KQ tiêu thụ hàng nhập khẩu tại công ty x sẽ giúp ích cho bạn.