Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần vận tải hành khách Thanh Xuân
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN 1. NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 2
I.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG 2
1.khái niệm tiền lương 2
2. nghĩa của tiền lương 2
3. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương. 2
4. Bản chất của tiền lương 3
II. CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG 4
1.Tiền lương theo thời gian. 4
2.Tiền lương theo sản phẩm 5
3.Tiền lương khoán: 6
4.Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, và kinh phí công đoàn (KPCĐ) 7
III . PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 7
1.Hạch toán lao động: Hạch toán lao động chính là tiền đề, là điều kiện để tính lương. 7
2.Thủ tục tính lương và BHXH 11
CÔNG THỨC 11
3. Tài khoản sử dụng 13
4.Phương pháp hạch toán 15
IV. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 18
1. phạm vi áp dụng: 18
2. Các loại sổ kế toán 18
3. Những quy định chung 18
PHẦNII. TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THANH XUÂN. 23
I.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THANH XUÂN. 23
1.Những quy định về trả lương đối với gián tiếp các phòng ban 23
2.Những quy định về việc trả lương đối với cán bộ các đội xe: 28
II. KẾ TOÁN TỔNG HỢP TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VTKH THANH XUÂN. 34
1. Tài khoản sử dụng. 34
2.Trình tự hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty: 34

PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THANH XUÂN. 55
1.Một số ý kiến chung về tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty. 55
2.Các giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần VTHK Thanh Xuân. 56
KẾT LUẬN 62


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần vận tải hành khách Thanh Xuân
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần vận tải hành khách Thanh Xuân sẽ giúp ích cho bạn.