Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3
1.1 Đăc điểm hoạt động kinh doanh thương mại, sự cần thiết của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại 3
1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, chức năng của hoạt động kinh doanh thương mại 3
1.1.1.1 Khái niệm hoạt động kinh doanh thương mại 3
1.1.1.2 Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại 3
1.1.2 Vai trũ của cụng tỏc kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại 4
1.2 Kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại 5
1.2.1 Cỏc khỏi niờm liờn quan trong kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ 5
1.2.2 Cỏc chứng từ và tài khoản sử dung của kế toỏn tiờu thụ sản phảm hàng hoỏ 6
1.2.3 Nội dung hạch toỏn tiờu thụ sản phẩm 9
1.2.3.1 Kế toán doanh thu theo các phương thức tiêu thụ 10
1.2.3.2 Kế toỏn giỏ vốn hàng bỏn 12
1.2.3.3 Hạch toỏn cỏc khoản giảm doanh thu 15
1.2.4 Kế toán nghiệp vụ xác định kết quả tiêu thụ trong đơn vị thương mại 16
1.2.4.1 Hạch toỏn chi phớ bỏn hàng 17
1.2.4.2 Hạch toỏn chi phớ quản lý doanh nghiệp 19
1.2.4.3 Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm 20
1.3 Cỏc hỡnh thức sổ sỏch ỏp dụng trong kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả tiêu thụ 21

CHƯƠNG 2 – THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠi VÀ SẢN XUẤT ĐỨC ANH 22
2.1 Một số nét khái quát về Công ty TNHH thương mại và sản xuất Đức Anh 22
2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty TNHH thương mại và sản xuất Đức Anh 22
2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh và quy trỡnh cụng nghệ sản xuất của Cụng ty TNHH thương mại và sản xuất Đức Anh 23
2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh của Công ty TNHH thương mại và sản xuất Đức Anh 23
2.1.4 Tổ chức kế toán tại công ty TNHH thương mại và sản xuất Đức Anh 25
2.2 Tỡnh hỡnh cụng tỏc kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Đức Anh 26
2.2.1 Chứng từ kế toỏn và tài khoản sử dụng tại Cụng ty TNHH thương mại và sản xuất Đức Anh 26
2.2.2 Kế toán bán hàng tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Đức Anh 32
2.2.2.1 Kế toỏn doanh thu theo các phương thức tiêu thụ 32
2.2.2.2 Kế toỏn giỏ vốn 40
2.2.2.3 Kế toỏn cỏc khoản giảm trừ 46
2.2.3 Kế toán xác định kết quả tiêu tụ tại công ty TNHH thương mại và sản xuất Đức Anh 47
2.2.3.1 Kế toỏn chi phớ bỏn hàng 47
2.2.3.2 Kế toỏn chi phớ quản lý doanh nghiệp 49
2.2.3.3 Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 51
CHƯƠNG 3 – MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỨC ANH 52
3.1 Nhận xét, đánh giá thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Đức Anh 52
3.1.1 Ưu điểm 52
3.1.2 Những tồn tại chủ yếu 53
3.2 Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Đức Anh 54
3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ 54
3.2.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Đức Anh 55
KẾT LUẬN 58
TÀI LIỆU THAM KHẢO Error! Bookmark not defined.


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ sẽ giúp ích cho bạn.