Tổ chức công tác hạch toán kế toán NVL tại cơ sở sản xuất Ân Thanh Hải
MỤC LUC

Tên bài Trang
1
Lời nói đầu

Phần I.giới thiêu kháI quát về cơ sở sản xuất ân thanh hải 3

I.đặc điểm trung của cơ sở 3
1.chức năng nhiệm vụ chủ yếu 4
2.bảng quy mô kết quả kinh doanh 5
II.nhưng thuận lợi và khó khăn 5
1. vị trí địa lý 5
2.diên tích đất đai 6
3.lao động 6
4.diên tích, nhà lam việc, chuông trại 6
5.cơ sỏ vật chất kỹ thuật 7
6.quy mô chăn nuôi 7
III.đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất 8
1.bộ máy quản lý 8
2.chức năng nhiệm vụ của phòng hành chính tổng hợp 8
3.chức năng nhiêm vụ của phòng kỹ thuật chuyển giao công nghệ 9
4.chức năng nhiêm vụ của đội sx cá-lúa 10
IV.đặc điểm tổ chức sx kinh doanh và quy trình tạo sản phẩm 10
1.đặc điểm tổ chức sx kinh doanh 10
2.dặc điểm quy trình tạo sản phẩm 10
V.đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 11
1.bộ máy kế toán 11
2.hình thức kế toán 12

PHẦN.II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOAN NGUYÊN VẬT LIỆU
A.lý luân chung về công tác kế toán nguyên vật liệu 17
I.khái niêm, đặc điểm,vị trí, và yêu cầu quản lý nguyên vật liệu 17
1.kháI niệm 17
2.đặc điểm 18
.vị trí 18
II.phân loại và nguyên tắc đánh giá 18
4.yêu cầu quản lý nguyên vât liệu 19
1.phân loại 19
2.đánh giá nguyên vật liệu 21
III.phương pháp hạch toán 22
1.tài khoản chuyên dùng 22
2.phương pháp hạch toán 25
B.thực trang công tác kế toán nguyên vật liệu 25
I.tình hình thực trạng kế hoạch cung cấp nguyên vật liệu 26
II.phân loại và đánh giá 26
1.phân loại 29
2.đánh giá 30
III.phương pháp chững từ 31
IV.hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 31
1. thủ tục nhập vật liệu 32
a.trường hơp mua hang thanh toán băng tiên mặt 37
b.thanh toán bằng tiền gửi 41
c.chưa thanh toán 45
d.thanh toán bằng tam ứng 50
2.thủ tục xuất vật liệu 61
II.chạch toán tổng hợp
PHẦN III.MỘT SỐ Ý KIẾN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC KẾ TOÁN
NGUYÊN VẬT LIỆU

I.ưu nhược điểm trong công tác hạch toán nguyên vật liêu 64
1.ưu điểm 64
2.nhược điểm 65
3.biên pháp cụ thế 66
67
KẾT LUÂN


Xem Thêm: Tổ chức công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại cơ sở sản xuất Ân Thanh Hải
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại cơ sở sản xuất Ân Thanh Hải sẽ giúp ích cho bạn.