Hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật & Phần mềm Việt Nam
MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU
I. Khái quát chung về Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật và Phần mềm Việt Nam
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội
2.1 Điều kiện tự nhiên
2.1 Điều kiện kinh tế xã hội
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
3.1 Chức năng , nhiệm vụ các phòng ban bộ máy
3.2 Sơ đồ bộ máy của công ty
4. Bộ máy kế toán .
4.1 Sơ đồ bộ máy kế toán
4.2 Chức năng & nhiệm vụ của bộ máy kế toán
4.3 Hình thức ghi sổ sử dụng tại công ty.
5. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
5.1 Thuận lợi
5.2 Khó khăn
II. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty kỳ trước
1. Tình hình sản xuất kinh doanh kỳ trước của Công ty
2. Tình hình tài chính của Công ty
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
Thuyết minh báo cáo tài chính
Phần II: Thực trạng công tác kế toán bán hàng tại công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật và Phần Mềm Việt Nam.
I. Cơ sở thực tiễn
1. Hoạt động kinh doanh của công ty
2. Qúa trình mua hàng của công ty
3. Phương pháp nghiên cứu công tác kế toán bán hàng
4. Công tác kế toán bán hàng tại công ty.
5. Kế toán tình hình thanh toán với khách hàng
6. Kế toán giá vốn hàng bán
7. Kế toán tình hình chi phí quản lý doanh nghiệp
8. Kế toán tinh hình xác định kết quả kinh doanh.
PHẦN III. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng ở Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật và phần mềm Việt Nam
I/. Phương hướng và nhiệm vụ nhằm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.
1. phương hướng nhiệm vụ chung của toàn Công ty năm 2007
2. Phương hướng nhiệm vụ của kế toán bán hàng năm 2007
II/. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật và phần mềm Việt Nam.
1. Đẩy mạnh hoạt động công tác kế toán ngân hàng .
2. Tổ chức hạch toán chi tiết doanh thu cho từng dự án.
3. Vận dụng mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận.
4. Hoàn thiện sổ sách kế toán


Xem Thêm: Hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật & Phần mề
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật & Phần mề sẽ giúp ích cho bạn.