Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX & tính GTSP
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I 3
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 3
I-Khái niệm, yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán 3
II-Phương pháp kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương 5
1. Các chứng từ kế toán sử dụng 5
2. Các tài khoản kế toán sử dụng 5
a)Tài khoản 334 – “Phải trả công nhân viên” 5
b)Tài khoản 338 – “Phải trả, phải nộp khác” 6
c)Các tài khoản khác 7
3. Căn cứ, phương pháp lập bảng phân bổ tiền lương và trích BHXH 7
4. Trình tự (phương pháp) kế toán các nghiệp vụ chính 8
PHẦN II 11
THỰC TIỄN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SỐ 1 11

I-Đặc điểm hoạt động, tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 11
1.Lịch sử hình thành 11
2.Tổ chức hoạt động của công ty 11
2.1.Nhiệm vụ kinh doanh của công ty 11
2.2.Sản phẩm của công ty 12
3. Tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty 12
3.1.Tổ chức các đơn vị trực thuộc 12
3.2.Sơ đồ tổ chức của công ty 12
II- Thực trạng công tác tổ chức tài chính kế toán tại công ty 13
1.Đặc điểm của tổ chức bộ máy kế toán 13
1.1.Đặc điểm 13
1.2.Chế độ kế toán áp dụng tại công ty 14
2.Thực trạng hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Dịch vụ – Thương mại số 1. 15
2.1.Tình hình chung về quản lý lao động 15
2.2.Nguồn hình thành quỹ tiền lương 16
2.3.Hình thức tiền lương áp dụng và thủ tục tính tiền lương 17
2.4.Hạch toán tổng hợp tiền lương 20
2.5.Kế toán phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương 22
3.Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 24
PHẦN III 26
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ – THƯƠNG MẠI SỐ 1 26

1.Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 26
2.Đánh giá thực trạng công tác hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương – Một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng công tác hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương 26
2.1.Ưu điểm 26
2.2.Một số vấn đề còn tồn tại và phương hướng giải quyết 27
a)Cách tính tiền lương năng suất 27
b)Hệ số phân phối 29
c)Công tác hạch toán các khoản trích theo lương 29
d)Việc trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân công ty 30
e)Về vấn đề tiền thưởng 30
3.Điều kiện thực hiện các giải pháp 31
3.1.Về tổ chức và con người 31
3.2.Về hệ thống máy tính 31
KẾT LUẬN 33
CHÚ GIẢI 34
MỤC LỤC 35


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm sẽ giúp ích cho bạn.