Kế toán CPSX & GTSP ở các DN trong điều kiện áp dụng thuế GTGT
MỤC LỤC
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1. Về khái niệm hao mòn khấu hao
2. Lí do doanh nghiệp phải trích khấu hao tài sản cố định
3. Chế độ hiện hành về quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
4. Quy trình hạch toán và trích khấu hao tài sản cố định theo chế độ hiện hành.
5. Thực tế áp dụng chế độ tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định ở các doanh nghiệp hiện nay.
6. ảnh hưởng của phương pháp tính khấu hao tới kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .
7. Một số phương pháp tính khấu hao đang được nhiều nước áp dụng

PHẦN II: KẾT THÚC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ HẠCH TOÁN KHTSCĐ
1. Những kiến nghị.
2. ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu rút ra qua đề tài.

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán CPSX & giá thành sản phẩm ở các DN trong điều kiện áp dụng thuế GTGT
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán CPSX & giá thành sản phẩm ở các DN trong điều kiện áp dụng thuế GTGT sẽ giúp ích cho bạn.