Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương & tăng cường quản lý quỹ lương tại NM Thuốc lá Thăng Long
Trong hơn 10 năm qua, từ khi nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị trường, chúng ta đã phải đối diện với hàng loạt vấn đề nảy sinh trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế đang trong giai đoạn chuyển đổi. Trong đó có một vấn đề đã và đang được giải quyết đó là hạch toán hoạt động thu chi, từ đó tính toán lỗ lãi của doanh nghiệp để làm căn cứ tính toán toán việc trả lương cho công nhân viên. Trước đây, trong cơ chế bao cấp vấn đề này chưa thực sự được quan tâm, bởi lẽ lúc đó nhà nước thực hiện quản lý kinh tế bằng các chỉ tiêu mang tính pháp lệnh. Cơ chế quản lý kinh tế của nhà nước là lãi nhà nước thu, lỗ nhà nước bù, tất cả hoạt động của doanh nghiệp nhằm thực hiện kế hoạch nhà nước giao đều dẫn đến tình trạng thua lỗ mặc dù trên báo cáo của các doanh nghiệp đều hoàn thành kế hoạch. Hiệu quả kinh tế không phải vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm, vì thế chất lượng công việc, và tiền lương công nhân không được đánh giá đúng mức, tiền lương được tính và trả theo phương pháp bình quân.
Trong bối cảnh hiện nay, lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp , vì vậy quản lý và sử dụng lao động một cách có hiệu quả đang là vấn đề hết sức cấp thiết. Quản lý lao động là một công việc rất quan trọng bởi vì lao động là yếu tố có tính chủ động, tích cực, ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ tới kết quả sản xuất. Mặt khác, nếu đứng trên góc độ kế toán , nhân tố lao động còn là một bộ phận của chi phí tiền lương. Việc tính toán tiền lương và thông qua cách trả lương, kế toán tiến hành quản lý lao động. Như vậy quản lý tiền lương ở các doanh nghiệp vừa đảm bảo việc quản lý vốn, đồng thời cũng góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất trong doanh nghiệp .

Sau quá trình học tập tại lớp và tìm hiểu thực tiễn, đồng thời được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy giáo, cô giáo trong khoa, em đã hoàn thành đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương, các khoản tính trích theo lương và các biện pháp tăng cường quản lý quĩ lương tại nhà máy thuốc lá Thăng Long. Do thời gian tìm hiểu thực tế và điều kiện có hạn, em không có tham vọng đi sâu phân tích từng chi tiết cụ thể mà chỉ xin được trình bày những nôị dung cơ bản của công tác kế toán tiền lương, từ đó đưa ra một số biện pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản tính trích theo lương của nhà máy Thuốc lá Thăng Long.

NỘI DUNG CỦA BÀI VIẾT GỒM 3 PHẦN


Phần 1 : LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.

Phần 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG.

Phần 3 : MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG.PHẦN I

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP


I / NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN- CÁC NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG VÀ CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

1.1 Những khái niệm cơ bản

* Tiền lương

Khái niệm về tiền lương đã có từ rất lâu nhưng chỉ đến khi chủ nghĩa tư bản ra đời nó mới trở thành một khái niệm mang tính phổ thông rộng rãi, nhằm che dậy bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản. Đến khi chủ nghĩa xã hội ra đời, với những quan điểm hoàn toàn trái ngược với chủ nghĩa tư bản, nhất là quan điểm về sở hữu, tiền lương được hiểu một cách thống nhất như sau : “ Về thực chất tiền lương dưới chủ nghĩa xã hội là một phần thu nhập quốc dân biểu hiện dưới hình thức tiền tệ, được nhà nước phân phối có kế hoạch cho công nhân viên cho phù hợp với số lượng và chất lượng lao động của mỗi người đã cống hiến.

Ở nước ta, quan niệm trên đã tồn tại trong một thời gian rất dài. Khi hệ thống xã hội chủ nghĩa sụp đổ, để tồn tại, đất nước ta đã phải cải cách toàn diện trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực tư tưởng. Quan niệm về tiền lương cũng được thay thế một cách căn bản : “ Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động, là giá cả của yếu tố sức lao động mà người sử dụng phải trả cho người cung ứng sức lao động, tuân theo nguyên tắc cung cầu, giá cả thị trường và pháp luật hiện hành của nhà nước.

Tiền lương có 5 chức năng cơ bản :

- Chức năng tái sản xuất sức lao động.
- Chức năng đòn bẩy kinh tế.
- Chức năng làm công cụ quản lý của nhà nước.
- Chức năng điều tiết lao động.
- Chức năng đo hap phí lao động xã hội.

ã Các khoản tính trích theo lương
Bao gồm :
- Bảo hiểm xã hôị: Là khoản mà cán bộ công nhân viên được hưởng trong trường hợp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tử tuất .
- Bảo hiểm y tế: Là sự trợ cấp về y tế cho những người tham gia đóng bảo hiểm giúp họ trang trải một phần nào đó tiền khám chữa bệnh, viện phí, thuốc thang.
- Kinh phí công đoàn: Là nguồn kinh phí của một tổ chức đoàn thể đại diện cho người lao động, đây là tổ chức nói lên tiếng nói chung của người lao động, bảo vệ người lao động. ngoài chức năng duy trì hoạt động của tổ chức nguồn kinh phí này còn được chi để thăm hỏi người ốm, trợ cấp khó khăn.

Bởi vậy, tiền lương và các khoản tính trích theo lương cần được kế toán cẩn thận và chính xác vì :
+ Tiền lương là bộ phận của chi phí sản xuất, nó gắn với mục tiêu hàng đầu là lợi nhuận.
+ Tiền lương là khoản chi phí đặc biệt, nó chính là phương tiện tạo ra giá trị mới, bởi chính nó là động lực, là mục đích của người cung ứng sức lao động.

* Nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản tính trích theo lương

- Tổ chức ghi chép, phản ánh và tổng hợp một cách trung thực, kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình hiện có và sự biến động về số lượng, chất lượng lao động, tình hình sử dụng thời gian và kết quả lao động. Tính toán chính xác kịp thời theo đúng chế độ các khoản tiền lương, thưởng, phụ cấp, trợ cấp phải trả người lao động. Phản ánh kịp thời đầy đủ tình hình thanh toán các khoản trên. Thực hiện việc kiểm tra tình hình huy động và sử dụng lao động, tình hình chấp hành các chính sách, chế độ về lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương. và tình hình sử dụng quĩ lương, quĩ bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp .

- Tính và phân bổ một cách chính xác đúng đối tượng các khoản tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn. và chi phí sản xuất kinh doanh, hay thu nhập của các đơn vị bộ phận sử dụng lao động. Hướng dẫn kiểm tra giám sát việc thực hiện đầy đủ, chính xác các chế độ ghi chép ban đầu về lao động tiền lương và các khoản trích theo lương. Hướng dẫn việc mở sổ, thẻ kế toán chi tiết và ghi chép phản ánh vào sổ, thẻ theo đúng chế độ.

- Lập các báo cáo lao động tiền lương và các khoản trích theo lương thuộc trách nhiệm của kế toán . Phân tích tình hình sử dụng lao động tình hình sử dụng quĩ lương. Đề xuất các biện pháp nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng lao động, đấu tranh chống những hành vi vô kỷ luật vi phạm chế độ chính sách. Cung cấp các thông tin về lao động tiền lương cho bộ phận quản lý một cách kịp thời.

1.2 Các nguyên tắc quản lý quĩ lương và các khoản trích theo lương

Quĩ lương của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền doanh nghiệp trích ra từ doanh thu để trả lương cho toàn bộ cán bộ công nhân viên thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp .


Xem Thêm: Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương & tăng cường quản lý quỹ lương tại NM Thuốc lá Thăng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương & tăng cường quản lý quỹ lương tại NM Thuốc lá Thăng sẽ giúp ích cho bạn.