Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX & tính GTSP trong các DN công nghiệp
MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ
VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 2

I. SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHẢI HẠCH TOÁN CHI PHÍ
VÀO GIÁ THÀNH SẢN XUẤT 2
II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM . 4
1. Kế toán chi phí sản xuất 4
2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 13
PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ
SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Ở CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP VÀ NHỮNG
Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ ĐÓ 16
1. Ưu điểm : 17
2. Nhược điểm : 17
3. Nguyên nhân: 18
PHẦN III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN
CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT
VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 19
1. TẦM VI MÔ : 19
2. TẦM VĨ MÔ 21
PHẦN IV: KẾT LUẬN 22


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm trong các DN công nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm trong các DN công nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.