Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụngTSCĐ tại C.ty Cơ khí & Xây dựng Thăng Long
MỤC LỤC

Mở đầu: 3
Phần một: Những vấn đề lý luận về quản lý và sử dụng tài sản 4
cố định trong các doanh ngiệp công nghiệp 4

I. Tài sản cố định của doanh ngiệp 4
1. Tài sản cố định của doanh nghiệp 4
1.1 Khái niệm, vai trò của tài sản cố định 4
1.2 Đặc điểm của TSCĐ 4
2. Phân loại tài sản cố định 5
II. Nội dung chủ yếu của quản lý và sử dụng tài sản cố định 7
1. Tạo vốn và xác định cơ cấu TSCĐ trong các doanh ngiệp 7
2. Khấu hao TSCĐ 8
2.1 Khấu hao TSCĐ 8
2.2 Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ 10
3. Bảo toàn và phát triển TSCĐ trong doanh ngiệp 12
3.1 Thực chất của bảo toàn và phát triển TSCĐ . 12
3.2 Sự cần thiết của bảo toàn và phát triển TSCĐ 12
3.3 Phương thức bảo toàn TSCĐ của doanh ngiệp 13
3.4 Các phương pháp bảo toàn và phát triển TSCĐ 13
4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ 14
4.1 Một số khái niệm về hiệu quả kinh tế . 14
4.2 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ 15
III. Một số nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng TSCĐ 16
1. Những nhân tố khách quan . 16
2. Những nhân tố chủ quan 17
IV. Kinh nghiệm của Mỹ + Tây Âu và Nhật Bản trong quản lý
và sử dụng TSCĐ 18
Phần hai: Tình hình quản lý và sử dụng TSCĐ tại Công ty
cơ khí và xây dựng Thăng Long . 19

I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 19
1. Quá trình hình thành 19
2. Qúa trình phát triển 23
II. Đặc điểm công nghệ kinh tế chủ yếu có liên quan đến
quản lý và sử dụng TSCĐ của Công ty 25
1. Nhiệm vụ kinh doanh và tính chất của sản phẩm 25
2. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp . 26
3. Quy trình thực hiện công trình, các hạng mục công trình và gói thầu . 26
4. Đặc điểm của cơ cấu lao động của Công ty . 27
5. Đặc điểm của nguyên nhiên liệu đầu vào . 29
III. Thực trạng quản lý và sử dụng TSCĐ ở Công ty 30
1. Phân tích thực trạng quản lý và sử dụng TSCĐ ở Công ty . 30
1.1 Tạo vốn và xác định cơ cấu TSCĐ ở Công ty . 30
1.2 Quản lý khấu hao TSCĐ ở Công ty 34
2. Bảo toàn và phát triển TSCĐ Công ty 36
2.1 Tình hình tăng, giảm từng loại TSCĐ ở Công ty 36
2.2 Tình hình bảo dưỡng, sửa chữa TSCĐ ở Công ty . 39
3. Một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng TSCĐ .40
IV. Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng TSCĐ ở Công ty 45
1. Những thành tựu đã đạt được 45
2. Một số tồn tại . 46
2.1 Hiệu quả sử dụngTSCĐ chưa cao 46
2.2 Cách tính và phương pháp tính khấu hao chưa hợp lý 46
2.3 Các TSCĐ phục vụ cho sản xuất còn thiếu và chưa đồng bộ . 47
2.4 Công tác phân công điều hành quản lý, sử dụng TSCĐ chưa sâu sát . 47
Phần ba: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng
TSCĐ ở Công ty Cơ khí và xây dựng Thăng Long . 49

Biện pháp 1: Bố trí, sắp xếp lại các cấp quản lý TSCĐ ở công ty 49
Biện pháp 2: Áp dụng phương pháp tính khấu hao hợp lý . 52
Biện pháp 3: Đổi mới, nâng cấp TSCĐ cho đồng bộ 56


Xem Thêm: Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụngTSCĐ tại công ty Cơ khí & Xây dựng Thăng Long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụngTSCĐ tại công ty Cơ khí & Xây dựng Thăng Long sẽ giúp ích cho bạn.