Kế toán tiêu thụ và Xác định kết quả Kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Thịnh
Chuyên đề thực tập tốt nghiệpNguyễn Văn Hanh-Lớp: Kế toán.K8(NQ) Trường ĐHKTQD Hà Nội
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN 1: KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TèNH HèNH CHUNG VỀ CễNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH 4
1.1. Giới thiệu chung về cụng ty 4
1.2. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển cụng ty 4
1.3. Đặc điểm kinh doanh của công ty 5
1.3.1. Ngành nghề kinh doanh 5
1.3.2. Sản phẩm sản xuất của cụng ty 5
1.3.3. Cụng nghệ sản xuất và mụ hỡnh tổ chức sản xuất 6
1.3.4. Quy mô hoạt động của công ty 7
1.3.5. Tỡnh hỡnh lao động của công ty 10
1.4. Đặc điểm tổ chức của công ty 12
1.4.1. Tổ chức bộ mỏy quản lý 12
1.4.2. Chức năng, nhiêm vụ 13
1.5. Tổ chức bộ mỏy kế toỏn 17
1.6. Tổ chức cụng tỏc kế toỏn 22
1.6.1. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty 22
1.6.2. Hỡnh thức hạch toỏn kế toỏn của cụng ty. 23
1.6.3. Hệ thống sổ sỏch kế toỏn của cụng ty 25
1.6.4. Chế độ báo cáo tài chính tại công ty 27
PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH 28
2.1. Đặc điểm về Thành phẩm tiêu thụ, phương thức tiêu thụ tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Thịnh 28
2.1.1. Đặc điểm Thành phẩm tiêu thụ. 28
2.1.2. Đặc điểm phương thức tiờu thụ. 28
2.2. Thực trạng kế toán Tiêu thụ thành phẩm và Xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Thịnh 29
2.2.1. Kế toỏn giỏ vốn hàng bỏn 29
2.2.2. Kế toỏn Doanh thu và cỏc khoản trừ Doanh thu 38
2.2.3. Kế toỏn chi phớ bỏn hàng 56
2.2.4. Kế toỏn chi phớ quản lý doanh nghiệp . 63
2.2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 67
PHẦN 3: NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH 71
3.1. Một số nhận xét về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Thịnh 71
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Thịnh 75
KẾT LUẬN 79
TÀI LIỆU THAM KHẢO: 81
DANH MỤC BẢNG BIỂU

BẢNG
Bảng 1.1: Một số chỉ tiờu kinh doanh của công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Thịnh qua 1 số năm. 7
Bảng 1.2: Một số chỉ tiờu Tài chớnh của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Thịnh qua 1 số năm. 9
Bảng 1.3: Bảng cơ cấu lao động tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Thịnh 11
Bảng 1.4: Bảng phân công lao động trong bộ máy kế toán 22

BIỂU

Biểu số 2.1: Phiếu xuất kho 31
Biểu số 2.2: Bảng kờ thành phẩm xuất kho 32
Biểu số 2.3: Sổ chi tiết tài khoản 632 33
Biểu số 2.4: Chứng từ ghi sổ 34
Biểu số 2.5: Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ 35
Biểu số 2.6: Sổ Cỏi Tài khoản 632 36
Biểu số 2.7: Sổ Cỏi Tài khoản 155 37
Biểu số 2.8: Hóa đơn GTGT 39
Biểu số 2.9: Sổ chi tiết bỏn hàng 40
Biểu số 2.10: Chứng từ ghi sổ 41
Biểu số 2.11: Sổ Cỏi Tài khoản 511 42
Biểu số 2.12: Phiếu thu 43
Biểu số 2.13: Sổ chi tiết tài khoản 131 44
Biểu số 2.14: Hóa đơn GTGT 45
Biểu số 2.15: Chứng từ ghi sổ 47
Biểu số 2.16: Sổ cỏi tài khoản 521 48
Biểu số 2.17: Hóa đơn GTGT 51
Biểu số 2.18: Phiếu nhập kho 52
Biểu số 2.19: Chứng từ ghi sổ 53
Biểu số 2.20: Chứng từ ghi sổ 54
Biểu số 2.21: Sổ Cỏi Tài khoản 531 55
Biểu số 2.22: Tỡnh hỡnh TSCĐ 57
Cụng ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Thịnh 57
Biểu 2.23: Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ 58
Biểu 2.24: Hóa đơn GTGT 59
Biểu 2.25: Phiếu chi 60
Biểu số 2.26: Chứng từ ghi sổ 61
Biểu số 2.27: Sổ Cỏi Tài khoản 641 62
Biểu 2.28: Bảng phõn bổ Tiền lương và các khoản trích theo lương 64
Biểu 2.29: Phiếu chi 65
Biểu số 2.30: Chứng từ ghi sổ 65
Biểu số 2.31: Sổ Cỏi Tài khoản 642 66
Biểu số 2.32: Phiếu kế toỏn 67
Biểu số 2.33: Sổ Cỏi Tài khoản 911 68
Biểu số 2.34: Sổ Cỏi Tài khoản 421 69
Biểu số 2.35: Bỏo cỏo kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Thịnh 70

SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý cụng ty 12
Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 18
Sơ đồ 1.3: Trỡnh tự ghi sổ kế toỏn theo hỡnh thức kế toỏn chứng từ ghi sổ 24
Sơ đồ 2.1: Hạch toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Thịnh 29


Xem Thêm: Kế toán tiêu thụ và Xác định kết quả Kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Thịnh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiêu thụ và Xác định kết quả Kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Thịnh sẽ giúp ích cho bạn.