Thực trạng và giải pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị chi phí tại Tổng Công ty thép Việt Nam
MỤC LỤC

Mục lục 1
Danh mục cỏc ký hiệu, chữ viết tắt 3
Danh mục cỏc sơ đồ, bảng biểu 4
Lời mở đầu 6
Chương 1: Tổng quan về cỏc doanh nghiệp thuộc Tổng Cụng ty Thộp Việt Nam 7
1.1. Khỏi quỏt chung về Tổng Cụng ty Thộp Việt Nam 7
1.1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Tổng Cụng ty Thộp Việt Nam 7
1.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Tổng Công ty Thép Việt Nam 9
1.1.3. Đặc điểm quy trỡnh sản xuất của ngành cụng nghiệp sản xuất thép và ảnh hưởng của nó tới công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Tổng Công ty Thép Việt Nam 13
1.1.4. Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại Tổng Công ty Thộp Việt Nam 14
Chương 2: Thực trạng kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị chi phớ tại Tổng Cụng ty Thộp Việt Nam 18
2.1. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị chi phí tại Tổng Công ty Thép Việt Nam 18
2.1.1. Đặc điểm, yêu cầu quản lý chi phớ sản xuất và giỏ thành sản phẩm tại Tổng Cụng ty Thộp Việt Nam 18
2.1.1.1. Phõn loại chi phớ sản xuất và giỏ thành sản phẩm 19
2.1.1.2. Đối tượng, phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 21
2.1.2. Nội dung kế toỏn chi phớ sản xuất tại Tổng Cụng ty Thộp Việt Nam 24
2.1.2.1. Hạch toỏn chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp 24
2.1.2.2. Hạch toỏn chi phớ nhõn cụng trực tiếp 37
2.1.2.3. Hạch toỏn chi phớ sản xuất chung 41
2.1.2.4. Hạch toỏn tổng hợp chi phớ sản xuất 46
2.1.3. Nội dung, trỡnh tự tớnh giỏ thành sản phẩm tại Tổng Cụng ty Thộp Việt Nam 48
2.2. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị chi phí tại Tổng Công ty Thép Việt Nam 50
2.2.1. Ưu điểm 50
2.2.2. Tồn tại và nguyờn nhõn 51
Chương 3: Hoàn thiện kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị chi phớ tại Tổng Cụng ty Thộp Việt Nam 54
3.1. Mục tiêu phát triển và sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị chi phí tại Tổng Công ty Thép Việt Nam 54
3.1.1. Mục tiờu phỏt triển của Tổng Cụng ty Thộp Việt Nam 54
3.1.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị chi phí tại Tổng Công ty Thép Việt Nam 56
3.2. Yêu cầu cơ bản và phương hướng của việc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị chi phớ tại Tổng Cụng ty Thộp Việt Nam 58
3.2.1. Yêu cầu cơ bản 58
3.2.2. Phương hướng hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị chi phí tại Tổng Công ty Thép Việt Nam 59
3.3. Nội dung và giải phỏp nhằm hoàn thiện kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm theo quy định của kế toán tài chính 59
3.3.1. Hoàn thiện hạch toỏn thiệt hại về sản phẩm hỏng 59
3.3.2. Hoàn thiện hạch toỏn thiệt hại ngừng sản xuất 61
3.3.3. Hoàn thiện hạch toán trích trước tiền lương công nhân nghỉ phép 62
3.4. Nội dung và giải phỏp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị chi phí tại Tổng Công ty Thép Việt Nam 63
3.4.1. Tổ chức bộ mỏy kế toỏn 63
3.4.2. Mối liờn hệ thụng tin cung cấp giữa kế toỏn tài chớnh và kế toỏn quản trị 66
3.4.3. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toỏn 67
3.4.4. Phõn loại chi phớ phục vụ quản trị doanh nghiệp 67
3.4.5. Xây dựng các định mức chi phí sản xuất 72
3.4.6. Sử dụng thông tin do kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm cung cấp phục vụ cho việc ra quyết định 75
3.4.7. Xõy dựng hệ thống dự toỏn chi phớ 77
3.4.8. Mối liờn hệ thụng tin cung cấp giữa bộ phận kế toỏn vúi cỏc phũng ban và tổ chức sử dụng thụng tin cho mục đích kiểm soát quản lý ở các doanh nghiệp 79
3.4.9. Xõy dựng cỏc biểu mẫu, sổ kế toỏn phục vụ quản trị doanh nghiệp 80
3.5. Điều kiện thực hiện các giải pháp 89
3.5.1. Về phía Nhà nước và các cơ quan chức năng 89
3.5.2. Về phớa cỏc doanh nghiệp 90
KẾT LUẬN 92


Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản sẽ giúp ích cho bạn.