Kế toán xuất khẩu và xác định kết quả xuất khẩu hàng hóa tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội
MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ
DANH MỤC BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN 1: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 3
1.1.Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Tổng cụng ty 3
1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 8
1.2.1. Chức năng và nhiệm vụ của Tổng cụng ty 8
1.2.1.1.Chức năng 8
1.2.1.2. Nhiệm vụ 9
1.2.2. Đặc điểm về ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty 10
1.2.2.1. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu 10
1.2.2.2. Thị trường hoạt động 11
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Tổng công ty 12
1.3.1. Phương thức tổ chức bộ máy quản lý 12
1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận 14
1.3.2.1. Bộ máy quản lý điều hành 14
1.3.2.2. Bộ mỏy giỳp việc- cỏc phũng ban chức năng 15
1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Tổng công ty 18
1.4.1. Phương thức tổ chức bộ máy kế toán 18
1.4.2. Tổ chức phân công lao động kế toán 19
1.5. Đặc điểm tổ chức công tỏc kế toỏn tại Tổng cụng ty 20
1.5.1. Chớnh sỏch kế toỏn ỏp dụng tại Tổng cụng ty 20
1.5.2. Hệ thống chứng từ kế toỏn 21
1.5.3. Hệ thống tài khoản kế toỏn 23
1.5.4. Hệ thống sổ kế toỏn 23
1.5.5. Hệ thống bỏo cỏo kế toỏn 25

PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN XUẤT KHẨU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TẠI TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 27
2.1. Đặc điểm hoạt động xuất khẩu hàng hóa tại Tổng công ty 27
2.1.1. Đặc điểm hàng húa xuất khẩu 27
2.1.2. Đặc điểm thị trường xuất khẩu 29
2.1.3. Đặc điểm hoạt động xuất khẩu 32
2.2. Kế toán xuất khẩu hàng hóa theo phương thức trực tiếp tại Tổng công ty 34
2.2.1. Kế toỏn giỏ vốn hàng húa xuất khẩu 34
2.2.2. Kế toỏn doanh thu xuất khẩu 39
2.2.3. Kế toỏn cỏc khoản giảm trừ doanh thu 47
2.2.4. Kế toỏn thanh toỏn với khỏch hàng 52
2.3. Kế toán xuất khẩu hàng hóa theo phương thức ủy thác tại Tổng công ty 55
2.4. Kế toán xác định kết quả xuất khẩu hàng hóa tại Tổng công ty 63
2.4.1. Kế toỏn chi phớ bỏn hàng 63
2.4.2. Kế toỏn chi phớ quản lý doanh nghiệp 68
2.4.3. Kế toán xác định kết quả xuất khẩu hàng hóa 74
PHẦN 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN XUẤT KHẨU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TẠI TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 77
3.1. Đánh giá kế toán xuất khẩu và xác định kết quả xuất khẩu hàng hóa tại Tổng công ty 77
3.1.1. Những ưu điểm 77
3.1.2. Những tồn tại 79
3.1.2.1.Về cụng tỏc kế toỏn Tổng cụng ty: 79
3.1.2.2. Về cụng tỏc thu mua và quản lý hàng húa: 80
3.1.2.3. Về cỏc khoản phải thu do bỏn hàng xuất khẩu: 80
3.1.2.4. Về thời gian làm cỏc thủ tục xuất khẩu hàng húa: 81
3.1.2.5. Về việc phõn bổ cỏc khoản chi phớ: 81
3.1.2.6. Về kế toỏn xuất khẩu ủy thỏc: 81
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán xuất khẩu và xác định kết quả xuất khẩu hàng húa tại Tổng cụng ty 82
3.2.1.Về cụng tỏc kế toỏn Tổng cụng ty: 82
3.2.2. Về cụng tỏc thu mua và quản lý hàng húa: 82
3.2.3. Về cỏc khoản phải thu do bỏn hàng xuất khẩu: 83
3.2.4. Về thời gian làm cỏc thủ tục xuất khẩu hàng húa: 83
3.2.5. Về việc phõn bổ cỏc khoản chi phớ: 84
3.2.6. Về kế toỏn xuất khẩu ủy thỏc: 84
3.2.7. Về vấn đề thị trường: 86
KẾT LUẬN 87
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88


Xem Thêm: Kế toán xuất khẩu và xác định kết quả xuất khẩu hàng hóa tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán xuất khẩu và xác định kết quả xuất khẩu hàng hóa tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.