Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Nam Hải
MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 3
1.1.Đặc điểm của hoạt động sản xuất xây lắp và sản phẩm xây lắp ảnh hưởng đến kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 3
1.1.1 Đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản 3
1.1.2. Ảnh hưởng của hoạt động xây dựng cơ bản tới công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 4
1.1.3. Yêu cầu của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 5
1.2.Vai trò, ý nghĩa và nhiệm vụ của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 6
1.2.1.Vai trò . 6
1.2.2. Ý nghĩa 7
1.2.3. Nhiệm vụ. 8
1.3. Những lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 8
1.3.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp 8
1.3.2. Giá thành và các loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 11
1.3.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 13
1.4. Nội dung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 14
1.4.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 14
1.4.2. Tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 26
1.5. Các hình thức ghi sổ kế toán dùng cho kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 30
1.5.1. Hình thức nhật ký chung. 30
1.5.2. Hình thức nhật ký sổ cái. 31
1.5.3. Hình thức nhật ký chứng từ. 31
1.5.4. Hình thức chứng từ ghi sổ. 32
1.5.5. Hình thức kế toán máy. 33
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH NAM HẢI 35
2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại Công Ty TNHH Nam Hải 35
2.1.1. Sự hình thành và phát triển của Công Ty TNHH Nam Hải 35
2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh một số năm gần đây của công ty. 38
2.1.3. Đặc điểm về quy trình công nghệ, tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý các công trình xây dựng. 39
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công Ty TNHH Nam Hải 42
2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công Ty tnhh nam hải 47
2.2.1. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 47
2.2.2. HẠCH TOỎN CHI PHỚ NGUYỜN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP 48
2.2.3. HẠCH TOỎN CHI PHỚ NHÕN CỤNG TRỰC TIẾP 57
2.2.4. HẠCH TOỎN CHI PHỚ SỬ DỤNG MỎY THI CỤNG. 66
2.2.5. HẠCH TOỎN CHI PHỚ SẢN XUẤT CHUNG 73
2.2.6. Tổng hợp chi phí , kiểm kê, đánh giá sản phẩm làm dở 81
2.2.7. TỚNH GIỎ THàNH SẢN PHẨM 86
CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH NAM HẢI 91
3.1. Đánh giá 91
3.1.1. Đánh giá chung 91
3.1.2. Đánh giá về công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp 94
3.2 .Một số ý kiến nhằm hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Nam Hải 97
3.3. Phương hướng hạ thấp giá thành nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh 105
KẾT LUẬN 107
TÀI LIỆU THAM KHẢO 108


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Nam Hải
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Nam Hải sẽ giúp ích cho bạn.