Tên đề tài
Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh công ty Dona Bochang
MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU 1


PHẦN I: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở CHI NHÁNH CÔNG TY DONA BOCHANG 3
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY DONA BOCHANG 3
1. Lịch sử hình thành và phát triển 3
2. Chức năng và nhiệm vụ của chi nhánh 3
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của chi nhánh Công ty Dona Bochang: 4
3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý: 4
3.2.Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận phòng ban: 5
4 .Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của chi nhánh Công ty: 6
4.1. Cơ cấu tài sản của chi nhánh Công ty: 6
4.2. Nguồn vốn của chi nhánh Công ty Dona Bochang: 7
5. Đặc Điểm Tổ Chức Hoạt Động Kinh Doanh 8
6. Tổ Chức Quản Lý Hệ Thống Kênh Phân Phối 9
II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN. 9
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 9
2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán. 11
2.1. Những thông tin chung về tổ chức công tác kế toán. 11
2.2. Đặc điểm tổ chức chứng từ kế toán. 12
2.3. Tổ chức sử dụng hệ thống tài khoản. 12
2.4. Tổ chức sổ kế toán. 13
2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo. 13
III. KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ. 14
1. Hạch toán quá trình mua hàng. 14
1.1. Phương thức mua hàng và chứng từ sử dụng . 14
1.2. Tính giá thực tế hàng hoá mua. 14
1.3. Kế toán chi tiết kho hàng. 15
1.4. Kế toán tổng hợp quá trình mua hàng 18
2. Hạch toán quá trình bán hàng. 19
2.1. Phương thức bán hàng và thủ tục chứng từ. 19
2.1.1.Phương thức bán buôn trực tiếp tại kho chi nhánh 19
2.1.2.Phương thức bán lẻ: 19
2.2. Hạch toán quá trình bán hàng: 20
2.3. Hạch toán chi tiết các nghiệp vụ bán hàng 25
2.4. Hạch toán tổng hợp nghiệp vụ bán hàng 26
3. Hạch toán chi phí lưu thông và chi phí quản lý: 28
4. Hạch toán các nghiệp vụ xác định kết quả tiêu thụ 29

PHẦN II: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở CHI NHÁNH CTY DONA BOCHANG
30
I. NHẬN XÉT CHUNG. 30
1. Nhận xét chung. 30
2. Nhận xét về kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ ở Chi nhánh công ty Dona Bochang 31
2.1. Nhận xét chung về công tác kế toán. 31
2.2. Nhận xét về kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ: 31
II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY DONA BOCHANG. 33
1. Sự cần thiết phải hoàn thiện: 33
2. Phương hướng hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Chi nhánh . 33
2.1 Hoàn thiện công tác hạch toán ban đầu: 34
2.2. Vận dụng hợp lý hệ thống tài khoản kế toán 35
2.3. Sổ sách kế toán 35
2.4. Nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng việc nâng cao thu nhập: 36
KẾT LUẬN 37


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh công ty Dona Bocha
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh công ty Dona Bocha sẽ giúp ích cho bạn.