Thực trạng kế toán tiêuthụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH Du lịch Gol Vĩnh Nghiệp
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3
1.1: Sự cần thiết của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại. 3
1.1.1: Khái niệm hàng hoá và hoạt động kinh doanh thương mại. 3
1.1.1.1: Hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại. 3
1.1.1.2: Hoạt động kinh doanh thương mại. 3
1.1.2: Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại ảnh hưởng đến
kế toán tiêu thụ và xác định KQTT hàng hoá của doanh nghiệp thương mại. 4
1.1.3: Ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá. 5
1.1.3.1: Ý nghĩa của kế toán tiêu thụ và xác định KQTT hàng hoá
trong doanh nghiệp thương mại. 5
1.1.3.2: Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
hàng hoá. 6
1.2: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá trong
doanh nghiệp thương mại. 7
1.2.1: Các phương thức bán hàng. 7
1.2.1.1: Hình thức bán buôn hàng hoá. 7
1.2.1.2 Bán lẻ hàng hoá. 8
1.2.1.3: Hình thức bán hàng trả góp, trả chậm. 9
1.2.1.4: Bán hàng theo đaị lý hoặc ký gửi. 9
1.2.2: Các phương pháp xác định giá mua của hàng xuất bán. 10
1.2.2.1: Phương pháp giá đơn vị bình quân: 10
1.2.2.2: Phương pháp nhập trước – xuất trước (FIFO). 11
1.2.2.3: Phương pháp nhập sau – xuất trước(LIFO) 11
1.2.2.4: Phương pháp giá thực tế đích danh. 11
1.2.2.5: Tính giá hàng xuất bán theo giá hạch toán. 12
1.2.3: Kế toán giá vốn hàng bán 12
1.2.4: Kế toán doanh thu bán hàng. 15
1.2.5: Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 18
1.2.5.1: Kế toán chiết khấu thương mại. 18
1.2.5.2:Kế toán giảm giá hàng bán 19
1.2.5.3: Hàng bán bị trả lại. 20
1.2.5.4: Thuế xuất khẩu 21
1.2.5.5: Thuế tiêu thụ đặc biệt. 22
1.2.5.6: Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 22
1.2.6: Kế toán chi phí lưu thông và chi phí quản lý doanh nghiệp . 23
1.2.6.1:Kế toán chi phí thu mua hàng hoá. 23
1.2.6.2: Kế toán chi phí bán hàng. 24
1.2.6.3: Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 27
1.2.6.3: Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 28
1.2.7: Kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá. 31
1.2.7.1: Khái niệm. 31
1.2.7.2: Tài khoản sử dụng. 31
1.2.7.3: Phương pháp kế toán kết quả tiêu thụ hàng hoá. 32
1.2.8: Sổ kế toán tiêu thụ và xác định KQTT hàng hoá. 33
1.3: Đặc điểm kế toán tiêu thụ và xác định KQTT hàng hoá ở một
số nước. 35
1.3.1. Kế toán tiêu thụ và xác định KQTT của Pháp 36
1.3.1.1. Một số khái niệm 36
1.3.1.2. Chứng từ, tài khoản sử dụng 36
1.3.1.3. Trình tự hạch toán: 37
1.3.2. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ của Mỹ 39
1.3.2.1. Kế toán tiêu thụ 39
1.3.2.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ. 39
PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH GOLF
VĨNH NGHIỆP 42

2.1: Những đặc điểm kinh tế-kỹ thuật của Công ty TNHH Golf
vĩnh nghiệp ảnh hưởng đến kế toán tiêu thụ và xác định kết quả
tiêu thụ hàng hoá. 42
2.1.1: Quá trình hình thành và phát triển. 42
2.1.2: Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty TNHH Du lịch Golf Vĩnh Nghiệp. 44
2.1.3: Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý Công ty TNHH Du lịch Golf Vĩnh Nghiệp 45
2.1.4: Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Du lịch Golf Vĩnh Nghiệp. 46
2.1.5: Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty. 48
2.1.5.1: Các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty. 48
2.1.5.2: Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán . 48
2.1.5.3: Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán . 51
2.1.5.4: Tổ chức vận dụng sổ sách kế toán . 52
2.1.5.5: Tổ chức vận dụng báo cáo kế toán . 53
2.2: Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH Du lịch Golf Vĩnh Nghiệp. 53
2.2.1: Đặc điểm hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty. 53
2.2.2: Kế toán tiêu thụ hàng hoá của Công ty TNHH Du lịch Golf
Vĩnh Nghiệp 54
2.2.2.1: Kế toán giá vốn của hàng tiêu thụ. 54
2.2.2.2: Kế toán doanh thu bán hàng. 62
2.2.2.3: Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 68
2.2.2.4: Kế toán thanh toán với khách hàng. 74
2.2.3: Kế toán chi phí lưu thông và chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty TNHH Du lịch Golf Vĩnh Nghiệp. 78
2.2.3.1: Kế toán chi phí thu mua hàng hoá. 78
2.2.3.2: Kế toán chi phí bán hàng 78
2.2.3.3: Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 83
2.2.4: Kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH Du lịch Golf Vĩnh Nghiệp. 85
PHẦN 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH GOLF
VĨNH NGHIỆP 89

3.1: Đánh giá thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH Golf Vĩnh Nghiệp. 89
3.1.1: Ưu điểm. 90
3.1.2: Những tồn tại. 93
3.2: Sự cần thiết và nguyên tắc hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định
kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH Du lịch Golf
Vĩnh Nghiệp. 95
3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định
kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH Du lịch Golf
Vĩnh Nghiệp. 98
3.1.1: Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh. 98
3.3.2: Về công tác kế toán . 100
3.3.3: Đối với ban lãnh đạo Công ty. 102
KẾT LUẬN 104


Xem Thêm: Thực trạng kế toán tiêuthụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH Du lịch Gol Vĩnh N
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng kế toán tiêuthụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH Du lịch Gol Vĩnh N sẽ giúp ích cho bạn.