Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần lương thưc Hà Bắc
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3
1. Lý luận chung về kế toán bán hàng hàng hoá và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại. 3
1.1. Bán hàng 4
1.2. Kết quả bán hàng trong đơn vị thương mại 4
1.3. Mối quan hệ giữa hàng hoá bán hàng và xác định kết quả bán hàng 5
1.4. Vai trò của hàng hoá, bán hàng và xác định kết quả bán hàng 6
1.5. Các phương thức bán hàng 7
1.5.1. Phương thức bán buôn 7
1.5.2. Phương thức bán lẻ 8
1.5.3. Giao hàng đại lý 8
1.5.4. Bán hàng trả góp 9
1.5.5. Bán hàng xuất khẩu 9
1.6. Các yếu tố cấu thành liên quan đến kết quả bán hàng 9
1.6.1. Tổng doanh thu bán hàng 9
1.6.2. Các khoản giảm trừ doanh thu 9
1.6.3. Giá vốn hàng bán 10
1.6.4. Chi phí bán hàng 11
1.6.5. Chi phí quản lý doanh nghiệp 11
2. Kế toán nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả bán hàng 12
2.1. Chứng từ kế toán sử dụng trong bán hàng và xác định kết quả bán hàng bao gồm 12
2.2. Tài khoản kế toán sử dụng 13
2.3 Phương pháp bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 14
2.3.1 Phương pháp kế toán bán hàng theo phương thức bán hàng 14
2.3.3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 24
2.4. Kế toán xác định kết quả bán hàng 27
3. Hình thức sổ kế toán sử dụng 29
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC HÀ BẮC 32
1. Đặc điểm tình hình chung của Công ty cổ phần Lương thưc hà bắc 32
1.1. Giới thiệu quá trình hình thành và sự phát triển của Công ty CP Lương thưc Hà Bắc 32
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc 33
1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc 34
1.3.1. Bán buôn 34
1.3.2. Bán lẻ 35
1.4. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc 35
1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 35
1.4.2. Chứng từ áp dụng 36
1.4.3. Hệ thống tài khoản kế toán Công ty áp dụng 37
1.4.4. Hệ thống sổ sách 37
2. Kế toán bán hàng hàng hoá và xác định kết quả bán hàng 38
2.1. Tổ chức công tác kế toán bán hàng ở Công ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc 38
2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng Công ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc 48
2.2.1. Kế toán chi phí quản lý 49
2.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng 52
CHƯƠNG III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC HÀ BẮC 54
1. Đánh giá chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần lương thực hà bắc 54
1.1. Nhận xét chung 54
1.2. Đánh giá công tác tổ chức kế toán hàng hóa, bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc 54
2. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 57
2.1 Phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cho từng mặt hàng bán hàng để tính chính xác kết quả bán hàng của từng mặt hàng. 57
2.2 Lập dự phòng phải thu khó đòi 57
2.3. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 58
2.4. Xác định cụ thể định mức hao hụt hàng tồn kho đối với từng mặt hàng 58
KẾT LUẬN 59


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần lương thưc Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần lương thưc Hà sẽ giúp ích cho bạn.