Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Tiến Phát

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Tiến Phát


  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ . 3
  1.1. Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán NLVL, CCDC 3
  1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu quản lý NLVL . 3
  1.1.1.1. Khái niệm nguyên vật liệu . 3
  1.1.1.2. Đặc điểm nguyên vật liệu . 3
  1.1.1.3. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu 3
  1.1.2. Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu quản lý CCDC 3
  1.1.2.1. Khái niệm công cụ dụng cụ 3
  1.1.2.2. Đặc điểm công cụ dụng cụ 4
  1.1.2.3. Yêu cầu quản lý công cụ dụng cụ . 4
  1.1.3. Nhiệm vụ kế toán NLVL – CCDC 4
  1.2. Phân loại và đánh giá NLVL - CCDC . 5
  1.2.1. Phân loại NLVL – CCDC 5
  1.2.1.1. Phân loại NLVL . 5
  1.2.1.2. Phân loại CCDC . 5
  1.2.2. Đánh giá NLVL – CCDC . 6
  1.2.2.1. Đánh giá NLVL – CCDC nhập kho . 6
  1.2.2.2. Đánh giá NLVL – CCDC xuất kho 6
  1.3. Kế toán chi tiết NLVL – CCDC . 7
  1.3.1. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng . 7
  1.3.1.1. Chứng từ . 7
  1.3.1.2. Sổ kế toán sử dụng . 8
  1.3.2. Các phương pháp kế toán chi tiết NLVL – CCDC . 8
  1.3.2.1. Phương pháp thẻ song song . 8
  1.3.2.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển . 8
  1.3.2.3. Phương pháp sổ số dư 9
  1.4. Kế toán tổng hợp nhập xuất NLVL – CCDC theo phương pháp kê khai thường xuyên 10
  1. 4.1. Đặc điểm của phương pháp kê khai thường xuyên 10
  1. 4.2. Tài khoản sử dụng . 10
  1. 4.3. Phương pháp hạch toán 12
  1.4.3.1. Kế toán nhập nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 12
  1.4.3.2. Kế toán xuất nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ . 15
  1.4.3.3. Kế toán kiểm kê nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ .16
  1.4.3.4. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 17
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM & DV TIẾN PHÁT 19
  2.1. Gới thiệu về công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Tiến Phát . 19
  2.1.1. Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Tiến Phát 19
  2.1.2. Tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh . 21
  2.1.3. Bộ máy tổ chức quản lý . 22
  2.1.3.1. Đặc điểm chung về tổ chức quản lý tại công ty 22
  2.1.3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty . 23
  2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại công ty 25
  2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán . 25
  2.1.4.2. Hình thức sổ kế toán công ty đang áp dụng . 26
  2.1.4.3. Chứng từ và sổ kế toán của công ty đang sử dụng . 28
  2.1.4.4. Tổ chức vận dụng chế độ phương pháp kế toán 30
  2.1.4.5. Ứng dụng tin học trong công tác kế toán . 30
  2.1.4.6. Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển 32
  2.1.4.7. Kết quả kinh doanh một số năm gần đây . 32
  2.1.5. Nguồn nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ của công ty đang sử dụng . 34
  2.1.5.1. Các loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ của công ty 34
  2.1.5.2. Nguồn cung cấp 34
  2.1.6. Phương phát xác định giá trị ngyên vật liệu, công cụ dụng cụ 35
  2.1.6.1. Giá nhập kho nguyên vật liệu 35
  2.1.6.2. Giá xuất kho nguyên vật liệu . 35  2.1.6.3 Phương pháp hạch toán tồn kho nguyên vật liệu . 35
  2.2. Thực trạng hoạt động kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần sản xuất TM & DV Tiến Phát 36
  2.2.1. Kế toán nhập kho nguyên vật liệu công cụ dung cụ phát sinh trong tháng 05 năm 2011 36
  2.2.1.1. Các nghiệp vụ phát sinh nhập kho 36
  2.2.1.2. Phương pháp hạch toán . 38
  2.2.1.4. Sơ đồ luân chuyển chứng từ chi tiền mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 39
  2.2.2. Kế toán xuất kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ phát sinh trong tháng 05 năm 2011 41
  2.2.2.1. Các nghiệp vụ phát sinh 41
  2.2.2.2. Phương pháp hạch toán 43
  2.2.2.3. Sơ đồ luân chuyển chứng từ xuất kho NVL, CCDC 44
  2.2.3. Kế toán kiểm kê nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ . 45
  2.2.4. Kế toán dự phòng giảm giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 46
  CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ . 47
  3.1. Nhận xét về công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Tiến Phát . 47
  3.1.1. Đánh giá chung về thực trạng . 47
  3.1.2. Đánh giá về kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty . 47
  3.1.3. Những thành tựu về kế toán nguyên vật liệu tại công ty 48
  3.1.4. Những ưu điểm và hạn chế về kế toán nguyên vật liệu tại công ty 49
  3.1.4.1. Ưu điểm . 49
  3.1.4.2. Hạn chế 51
  3.1.5. Các biện pháp hoàn thiện . 51
  3.2. Kiến nghị 52
  3.2.1. Kiến nghị về công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ . 52
  3.2.2. Kiến nghị về tổ chức kế toán tại công ty 52
  3.2.3. Kiến nghị về công tác dự trữ và bảo quản nguyên vật liệu 52  3.2.4. Đối Với việc tính giá nguyên vật liệu công cụ dụng cụ . 52
  3.2.5. Một số kiến nghị khác . 53
  KẾT LUẬN . 54


  LỜI MỞ ĐẦU
  bõa
  Trước những nhu cầu phát triển của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế mở cửa thị trường và gia nhập vào tổ chức thương mại quốc tế. Trong nền kinh tế thị trường như thế các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh muốn tồn tại, phát triển được thì nhất định phải có phương pháp sản xuất phù hợp và phải xuất ra được những sản phẩm có chất lượng cao và giá cả hợp lý. Một quy luật tất yếu trên thị trường là cạnh tranh, do vậy các doanh nghiệp phải đáp ứng và phát triển trên thương trường, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng với chất lượng ngày càng cao giá thành hạ đó là mục đích của tất cả các doanh nghiệp nói chung và công ty sản xuất thương mại và dịch vụ Tiến Phát nói riêng, nắm bắt được thời thế trong khi đất nước trong tình trạng công nghiệp hóa hiện đại hóa, với nhu cầu cơ sở hạ tầng ngày càng cao. Các công trình xây dựng kiến trúc nào cũng cần có sự thẩm mỹ về bề ngoài như sơn phết chóng thấm nước tạo vẻ đẹp cho sản phẩm của công trình giúp cho các công trình bền bỉ hơn với thời gian, Chính vì vậy công ty đã đóng góp không ít cho các công trình góp phần phát triển nền kinh tế đất nước.
  Nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ cấu thành nên thực tế sản phẩm, chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, do vậy chỉ cần có thay đổi nhỏ về số lượng, giá cả, chủng loại, chất lượng, cũng có tác động lớn đến giá thành sản phẩm và lợi nhuận của doanh nghiệp. Vì vậy muốn cho hoạt động sản xuất diễn ra ổn định và liên tục thì trước hết phải đảm bảo cung cấp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ đầy đủ, kịp thời đúng quy cách phẩm chất. Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ có vai trò quan trọng như vậy, nên công tác hạch toán và quản lý nguyên vật liệu là một trong những khâu quan trọng trong công tác hạch toán nguyên vật liệu của công ty, có ý nghĩa rất lớn để tiết kiệm chi phí đầu vào, giảm giá thành sản phẩm nâng cao hiệu quả sản xuất nhằm tối đa hóa lợi nhuận.
  Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Tiến Phát là đơn vị chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng phục vụ cho xây dựng nguồn nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ chiếm tỷ lệ rất nhiều về số lượng nên công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty cũng rất quan trọng. Giúp cho công ty quản lý tốt các vấn đề thu mua, bảo quản và sử dụng nguyên vật liệu, nhận thấy tầm quan trọng của nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong quá trình sản xuất cũng như xuất phát từ tình hình thực tế của công ty, vì vậy nên em đã quyết định chọn đề tài “Kế toán nguyên vât liệu, công cụ dụng cụ”. Khi chọn đề tài này em tìm hiểu rõ hơn về kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cụ thể là tìm hiểu thực trạng về kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty này và đây là đối tượng nghiên cứu quan trọng của em trong suốt thời gian thực tập.
  Để làm tốt được đề tài này em đã sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp thu thập và xử lý những dữ liệu có ở trên internet, báo chí và đặc biệt quan trọng là dữ liệu có trong phòng kế toán của công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Tiến Phát, phương pháp lấy ý kiến của giáo viên hướng dẫn và nhân viên trong công ty để hoàn thiện phục vụ cho đề tài Trong báo cáo chuyên đề tốt nghiệp của em gồm có 3 chương:
  Chương 1: Giới thiệu về công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Tiến Phát
  Chương 2: Thực tiễn công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Tiến Phát.
  Chương 3: Nhận xét và kiến nghị
  Với kiến thức còn hạn chế, chắc sẽ có những thiếu xót không mong muốn, em rất mong được sự đóng góp ý kiến của mọi người.


  Xem Thêm: công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Tiến Phát
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Tiến Phát sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status