Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Miền Bắc
MỤC LỤC

DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ
DANH MỤC BẢNG BIỂU
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN 1: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CTY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MIỀN BĂC 3
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Miền Bắc 3
1.2. Đặc điểm tổ chức HĐSX KD tại Cty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Miền Bắc 5
1.3. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Cty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Miền Bắc 12
1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Miền Bắc . 20
1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty. 23
1.5.1.Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty. 23
1.5.2. Hệ thống chứng từ kế toán 24
1.5.3. Hệ thống tài khoản kế toán 25
1.5.4. Hệ thống sổ kế toán 27
1.5.5. Hệ thống báo cáo kế toán 29
PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CTY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MIỀN BẮC 30
2.1. Đặc điểm lao động tại Cty 30
2.2. Kế toán số lượng, thời gian và kết quả lao động tại Công ty. 31
2.2.1. Kế toán số lượng lao động. 31
2.2.2. Kế toán thời gian lao động. 32
2.2.3. Kế toán kết quả lao động. 33
2.3. Tính lương và các khoản trích theo lương tại Công ty. 38
2.3.1. Tính lương phải trả cho người lao động. 38
2.3.2. Tính các khoản trích theo lương. 42
2.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty. 46
PHẦN 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XD VÀ TM MIỀN BẮC 70
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty. 70
3.1.1. Những ưu điểm. 70
3.1.2. Những tồn tại. 71
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhầm hoàn thiện kế toán tiêng lương và các khoản trích theo lương tại Công ty. 72
3.2.1. Về công tác Tổ chức nhân sự : 72
3.2.2. Về công tác quản lý : 73
3.2.3. Về công tác lập duyệt chứng từ : 75
3.2.4. Chính sách đào tạo Nguồn nhân lực : 76
KẾT LUẬN 78
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Miền Bắc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Miền Bắc sẽ giúp ích cho bạn.