Bàn về tính chuyên nghiệp của kiểm toán độc lập ở Việt Nam
Mục lục
Lời nói đầu 3
Danh mục viết tắt 5
Phần 1: Một số vấn đề chung về KTĐL 6
1.1. Lịch sử hỡnh thành KTĐL trên thế giới và ở Việt Nam 6
1.2. Bản chất và đặc trưng của KTĐL 9
Phần 2: Tính chuyên nghiệp của KTĐL cơ sở lý luận và thực trạng ở Việt Nam 14
2.1. Khái niệm về tính chuyên nghiệp của KTĐL 14
2.1.1. Tuân thủ quy tắc về đạo đức nghề nghiệp trong KTĐL 15
2.1.2. Tuân thủ hệ thống CMKT tạo nên tính chuyên nghiệp của KTĐL 18
2.1.3 Thực hiện các hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán 20
2.2. Cỏc yếu tố duy trỡ tớnh chuyờn nghiệp của KTĐL 26
2.3. Thực trạng về tính chuyên nghiệp của KTV và các CTKT độc lập ở Việt Nam 28
2.3.1 Thực tế hoạt động của các CTKT 29
2.3.2 Hệ thống văn bản pháp lý 34
2.3.3 Hoạt động của VACPA và các tổ chức khác có liên quan (BTC, VAA ) 37
Phần 3: Một số giải phỏp nhằm duy trỡ và cải thiện tớnh chuyờn nghiệp trong KTĐL ở Việt Nam 39
3.1. Sự cần thiết phải đảm bảo tính chuyên nghiệp của KTĐL ở Việt Nam 39
3.2 Một số giải phỏp nhằm duy trỡ và cải thiện tớnh chuyờn nghiệp trong KTĐL ở Việt Nam 43
Kết luận 49
Tài liệu tham khảo 50


Xem Thêm: Bàn về tính chuyên nghiệp của kiểm toán độc lập ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bàn về tính chuyên nghiệp của kiểm toán độc lập ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.