Thực trạng công tác kế toán tại công ty Cổ phần công nghệ tin học và điện tử
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CễNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ ĐIỆN TỬ 3
1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty cổ phần tin học và điện tử: 3
2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty: 3
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty: 4
3.1. Tổ chức bộ mỏy quản lý của cụng ty: 4
3.2. Chức năng của nhiệm vụ: 4
4. Tổ chức cụng tỏc kế toỏn tại cụng ty: 5
4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty: 5
4.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toỏn: 5
4.3. Hỡnh thức kế toỏn ỏp dụng tại cụng ty: 6
5. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty: 7
PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ ĐIỆN TỬ 8
1.KẾ TOÁN TIỀN MẶT,TIỀN GỬI NGÂN HÀNG 8
1.1.Chứng từ sử dụng 8
1.2.Tài khoản sử dụng 8
1.3.Phương phỏp hạch toỏn 8
2.KẾ TOÁN MUA HÀNG 8
2.1.Chứng từ sử dụng 9
2.2.Tài khoản sử dụng 9
2.3.Phương pháp hạch toán 9
3.KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH. 9
3.1.Các phương thức bán hàng 9
3.2.Kế toỏn hàng bỏn 10
3.2.1.Chứng từ sử dụng 10
3.2.2.Tài khoản sử dụng 10
3.2.3.Phương pháp hạch toán 10
3.3.Kế toỏn cỏc khoản giảm trừ doanh thu 11
3.3.1.Chứng từ sử dụng 11
3.3.2.Tài khoản sử dụng 11
3.3.3.Phương pháp hạch toán 11
3.4.Kế toỏn chi phớ bỏn hàng,chi phớ quản lý doanh nghiệp 12
3.4.1.Chứng từ hạch toỏn 13
3.4.2.Tài khoản sử dụng 13
3.4.3.Phương pháp hạch toán 13
4.Kế toán tài sản cố định 14
4.1.Chứng từ sử dụng 15
4.2.Tài khoản sử dụng 15
4.3.Phương pháp kế toán 15
4.3.1.Kế toán tăng tài sản cố định 15
4.3.2.Kế toán giảm tài sản cố định 15
4.4.Kế toỏn khấu hao tài sản cố định 16
5.KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 17
5.2.Tài khoản sử dụng 17
5.3.Phương pháp hạch toán 18
6.KẾ TOÁN THUẾ 18
6.1.Chứng từ sử dụng 18
6.2.Tài khoản sử dụng 18
6.3.Phương pháp hạch toán 18
PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP QUA THỰC TẾ HỰC TẬP TẠI CễNG TY CỔ PHẦN CễNG NGHỆ TIN HỌC VÀ ĐIỆN TỬ 20
3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán : 20
3.1.1. Những thành tự đạt được: 20
3.1.2. Những mặt cũn hạn chế: 20
3.2. Một số ý kiến đóng góp


Xem Thêm: Thực trạng công tác kế toán tại công ty Cổ phần công nghệ tin học và điện tử
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác kế toán tại công ty Cổ phần công nghệ tin học và điện tử sẽ giúp ích cho bạn.