Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Giầy - Phúc Yên

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: Lí LUẬN CHUNG Vấ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHÂM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 5
1.1. Bản chất và nội dung chi phớ sản xuất, tớnh giỏ thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 5
1.1.1. Chi phớ sản xuất và phõn loại chi phớ sản xuất. 5
1.1.1.1. Khỏi niệm CPSX . 5
1.1.1.2. Phõn loại chi phớ sản xuất. 6
1.1.1.3. í nghĩa của cụng tỏc quản lý chi phớ sản xuất trong quỏ trỡnh hoạt động sản xuất kinh doanh. 10
1.1.2. Giỏ thành sản phẩm và cỏch phõn loại giỏ thành sản phẩm. 11
1.1.2.1. Khỏi niệm. 11
1.1.2.2. Phõn loại giỏ thành sản phẩm. 11
1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm. 13
1.2. Tổ chức kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 14
1.2.1. Nguyờn tắc hạch toỏn chi phớ sản xuất. 14
1.2.2. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 15
1.2.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất. 15
1.2.2.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 16
1.2.3. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành sản phẩm. 22
1.2.4. Công tác kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 23
1.2.4.1. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí NVLTT. 23
1.2.4.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo sản lượng hoàn thành tương đương. 24
1.2.4.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức. 24
1.2.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm. 25
1.2.5.1. Phương pháp giản đơn ( phương pháp trực tiếp ). 25
1.2.5.2. Phương pháp hệ số. 25
1.2.5.3. Phương pháp tỷ lệ. 26
1.2.5.4. Phương pháp loại trừ giỏ trị sản phẩm phụ. 27
1.2.5.5. Phương pháp tính giá thành theo quy trỡnh sản xuất. 27
1.2.5.6. Phương pháp đặt hàng. 29
1.3. Nhiệm vụ của kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm. 29
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CễNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 30
VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CễNG TY CỔ PHẦN GIẦY PHÚC YấN 30

2.1. Khỏi quỏt chung về cụng ty cổ phần Giầy - Phỳc Yờn. 30
2.1.1.Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển cụng ty cổ phần Giầy Phỳc Yờn. 30
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm về sản phẩm và thị trường tiêu thụ của cụng ty. 31
2.1.3. Hỡnh thức tổ chức sản xuất kinh doanh của cụng ty. 32
2.1.4. Đặc điểm lao động của công ty. 34
2.1.5.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây và chiến lược phát triển của công ty trong thời gian tới. 36
2.1.6. Cơ cấu bộ máy quản lý của cụng ty cổ phẩn Giầy - Phỳc Yờn. 37
2.1.7.Cơ cấu, chức năng và nhiệm vụ bộ mỏy kế toỏn của cụng ty. 40
2.1.8. Cụng tỏc tổ chức bộ mỏy kế toỏn tại cụng ty. 42
2.2. Thực trạng cụng tỏc kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại cụng ty cổ phần Giầy - Phỳc Yờn. 44
2.2.1. Đặc điểm quá trỡnh sản xuất ảnh hưởng đến đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 44
2.2.2. Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất. 46
2.2.3. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất. 47
2.2.4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại công ty. 47
2.2.4. Trỡnh tự hạch toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành của cụng ty. 47
2.3. Hạch toỏn chi phớ sản xuất tại cụng ty. 48
2.3.1. Hạch toỏn chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp. 48
2.3.2. Hạch toỏn chi phớ nhõn cụng trực tiếp. 53
2.3.2.1. Các chế độ và nguyên tắc về lương trong công ty. 54
2.3.2.2. Cách tính lương 55
2.3.3.Hạch toỏn chi phớ sản xuất chung. 63
2.3.4. Tập hợp chi phớ sản xuất toàn cụng ty. 66
2.3.5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 67
2.4. Cụng tỏc tớnh giỏ thành tại cụng ty. 67
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ THÀNH VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY. 69
3.1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm. 69
3.1.1. Quan điểm về tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm. 69
3.1.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm. 69
3.2. Nhận xét và đánh giá chung về công tác kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại cụng ty. 73
3.2.1. Những ưu điểm. 73
3.2.1.1. Về Cụng nghệ sản xuất. 73
3.2.1.1. Về cụng tỏc kế toỏn chung tại cụng ty. 74
3.2.1.2. Về cụng tỏc kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm. 75
3.2.2. Những mặt cũn hạn chế. 78
3.2.2.1.Về phần hành kế toỏn. 78
3.2.2.2.Về chi phớ nhõn cụng trực tiếp. 79
3.2.2.3. Về chi phớ sản xuất. 79
3.2.2.4. Về chi phí trả trước. 79
3.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty. 79
3.3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện và tổ chức hạch toỏn chớnh xỏc chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại cụng ty. 79
3.3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Giầy - Phúc Yên. 81
KẾT LUẬN 86Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Giầy - Phúc Yên
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Giầy - Phúc Yên sẽ giúp ích cho bạn.