Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần đầu tư – thương mại và xây lắp Thiên Thai
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: Lí LUẬN CHUNG VỀ CễNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 2
1.1.Khái niệm, vai trò, ý nghĩa của tiền lương trong doanh nghiệp lương 2
1.1.1.Khái niệm về tiền lương 2
1.1.2. Vai trò và ý nghĩa của tiền lương 2
1.1.2.1.Vai trò của tiền lương 2
1.1.2.2.ý nghĩa của tiền lương 2
1.2. Các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp 3
1.2.1. Hình thức tiền lương theo thời gian: 3
1.2.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm 3
1.2.2.1. Theo sản phẩm trực tiếp: 3
1.2.2.2. Theo sản phẩm gián tiếp: 3
1.2.2.3. Theo khối lượng công việc: 3
1.2.2.4. Các hình thức đãi ngộ khác ngoài tiền lương: 4
1.3. Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT,và KPCĐ 4
1.3.1 Quỹ tiền lương: 4
1.3.2. Quỹ bảo hiểm xã hội 4
1.3.3 Quỹ Bảo Hiểm Y Tế 4
1.3.4. Kinh phí công đoàn: 5
1.4. Yêu cầu và nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 5
1.5 Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 6
1.5.1. Hạch toán số lượng lao động: 6
1.5.2. Hạch toán thời gian lao động: 6
1.5.3.Hạch toán kết quả lao động: 6
1.5.4.Hạch toán tiền lương cho người lao động: 6
1.6. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 7
1.6.1.Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT,KPCĐ 7
1.6.2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 7
1.7. Hình thức sổ kế toán : 10
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP THIấN THAI 12
1.1. Khát quát chung về Công ty phần đầu tư – thương mại và xây lắp Thiên Thai. 12
1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của phần đầu tư – thương mại và xây lắp Thiên Thai. 12
1.2.1. Chức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty: 12
1.2.2.Đặc điểm sản phẩm hàng hóa và thị trường tiêu thụ: 12
1.2.3. Mối quan hệ của cỏc bờn liờn quan: 13
1.2.4.Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Cụng ty phần đầu tư – thương mại và xây lắp Thiên Thai: 13
1.3. Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý của Công ty phần đầu tư – thương mại và xõy lắp Thiờn Thai. 15
1.3.1.Mụ hỡnh tổ chức bộ mỏy quản lý cụng ty : 16
1.4. Phương hướng phát triển của Công ty phần đầu tư – thương mại và xây lắp Thiên Thai trong thời gian tới. 18
1.5. Đặc điểm về tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 19
1.5.1.Hỡnh thức tổ chức cụng tỏc kế toỏn: Cụng ty ỏp dụng hỡnh thức kế toỏn tập trung 19
1.5.2. Đặc điểm lao động kế toỏn: 19
1.5.3. Mụ hỡnh tổ chức bộ mỏy kế toỏn 19
1.6. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại Công ty phần đầu tư – thương mại và xây lắp Thiên Thai. 22
1.6.1.Cỏc chớnh sỏch kế toỏn ỏp dụng tại Cụng ty 22
1.6.2.Đặc điểm vận dụng chứng từ kế toán tại Công ty 23
1.6.3.Đặc điểm vận dụng tài khoản áp dụng tại Công ty 23
1.6.4.Đặc điểm vận dụng sổ sỏch tại Cụng ty 24
1.6.5.Đặc điểm vận dụng báo cáo kế toán của Công ty 25
2. Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản thanh toán với công nhân viên tại Công ty . 26
2.1. Quỹ tiền lương tại Công ty, các hỡnh thức tiền lương tại Công ty 26
2.2.1. Hạch toán số lượng lao động, thời gian lao động và kết quả lao động tại Công ty. 28
2.2.2. Kế toỏn tiền lương và các khoản thanh toán với cán bộ công nhân viên tại Công ty. 29
2.2.2.1.Chứng từ kế toỏn. 29
2.2.2.2. Quy trỡnh kế toỏn. 29
2.3.Thực trạng kế toỏn cỏc khoản trích theo lương tại Công ty . 41
2.3.1. Các khoản trích theo lương tại Công ty. 41
2.3.2. Kế toán các khoản trích theo lương 43
2.3.2.1. Tài khoản sử dụng: 43
2.3.2. Quy trỡnh kế toỏn: 43
CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LUƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP THIÊN THAI 52
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty 52
3.1.1. Những ưu điểm 52
3.1.2. Những tồn tại. 53
3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty 54
3.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty 54
KẾT LUẬN 57


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần đầu tư – thương mại và xây lắp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần đầu tư – thương mại và xây lắp sẽ giúp ích cho bạn.