Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần Thương mại kỹ thuật Tin học FSCD
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT FSCD 3

I. Khái quát chung về Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật tin học FSCD 3
1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty 3
2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty FSCD 4
2.1. Chức năng 4
2.2. Nhiệm vụ 4
2.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 4
II. Tổ chức bộ mỏy quản lý của Cụng ty Cổ phần thương mại kỹ thuật tin học FSCD 6
1. Đặc điểm bộ máy quản lý 6
1.1. Cơ cấu quản lý 6
1.2. Cỏc phũng ban chức năng 8
2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và kết quả kinh doanh của Cụng ty 10

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TIN HỌC FSCD 14
I. Tổ chức cụng tỏc kế toỏn 14
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 14
2.Tổ chức hỡnh thức sổ sỏch của Cụng ty 17
II. Đặc điểm hoạt động bán hàng ở Công ty 19
1. Các phương thức bán hàng 19
1.1. Trỡnh tự kế toỏn trường hợp bán buôn theo hỡnh thức trực tiếp 19
1.2. Trỡnh tự kế toỏn theo trường hợp bán lẻ 19
1.3. Các phương thức thanh toán tiền hàng 20
1.4. Các phương thức giao hàng 20
1.5. Phương pháp tính giá vốn của hàng hóa xuất bán 20
1.6. Kế toỏn cỏc khoản giảm giỏ và chiết khấu, hàng bỏn bị trả lại 21
2. Kế toỏn doanh thu bỏn hàng 21
3. Kế toỏn chi phớ bỏn hàng 22
4. Kế toỏn chi phớ quản lý doanh nghiệp 23
5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 23

CHƯƠNG3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TIN HỌC FSCD 25
I. Những thành tựu 25
II. Những tồn tại và một số kiến nghị 27
1. Những tồn tại 27
2. Một số kiến nghị 27

KẾT LUẬN 29


Xem Thêm: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần Thương mại kỹ thuật Tin học FSCD
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần Thương mại kỹ thuật Tin học FSCD sẽ giúp ích cho bạn.