Hạch toán kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty Công Trình Giao Thông Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
Trang

Lời mở đầu 3
Phần thứ nhất : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 5
I. Vai trò (vị trí ) của NVL-CCDC trong doanh nghiệp sản xuất 5
II. Đặc điểm và yêu cầu quản lý của NVL-CCDC 5
1. Đặc điểm của vật liệu 5
2. Yêu cầu quản lý vật liẹu trong DNSX 5
III. Nhiệm vụ kiến trúc và nội dung tổ chức kế toán vật liệu ở trong doanh nghiệp sản xuất ( công ty ) 6
1. Các nhiệm vụ kế toán vật liệu và CC dịch vụ trong DNSX 6
2. Nội dung tổ chức kế toán vật liệu-CCDV ở DNSX 7
3. Khái quát về sự vận dụng các phương pháp kế toán 13
4.Khái quát hoá trình tự kế toán vật liệu-CCDC trên sơ đồ tài khoản. 17

Phần thứ hai : TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN NVL Ở CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VĨNH PHÚC. 23
I. Đặc điểm tình hình chung của Công ty 23
1. Quá trình hình thành và phát triển 23
2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 25
3. Tình hình chung về công tác kế toán tại công ty 27
II. Thực trạng tổ chức kế toán VL-CC 30
1. Công tác tổ chức quản lý VL-CC 30
2. Thủ tục nhập- xuất kho VL-CC và chưngd từ kế toán 35
3. Kế toán chi tiết nhập- xuất vật liệu 52
4. Kế toán tổng hợp nhập- xuất vật liệu 55
5. Công tác phân tích kinh tế VL-CC ở công ty 56

Phần thứ ba: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CTGT-VP 58
I. Nhận xét chung về công tác kế toán VL tại công ty 58
1. Những ưu điểm nổi bật 58
2. Những hạn chế 60
II. Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại công ty CTGT-VP 60
1. Sự cần thiết phải bổ sung cải tiến công tác kế toán vật tư 60
2. Biện pháp thực hiện 61


Phần kết luận: 62
Tài kiệu tham khảo 63

Ýkiến giáo viên hướng dẫn: 64


Xem Thêm: Hạch toán kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty Công Trình Giao Thông Vĩnh Phúc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty Công Trình Giao Thông Vĩnh Phúc sẽ giúp ích cho bạn.