kế toán bán hàng tại công ty lâm đặc sản Hà Nội
MỤC LỤC

Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
Phần I. Cơ sở lý luận chung của tổ chức kế toán bán hàng tại Công ty Lâm đặc sản Hà Nội 3
I. Đặc điểm chung về tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty Lâm Đặc sản Hà Nội 3
1. Những vấn đề chung về bán hàng 3
1.1. Vai trò của bán hàng (tiêu thụ hàng hoá) 3
1.2. Các phương thức bán hàng 6
1.3. Các phương thức thanh toán 15
2. Kế toán bán hàng 16
2.1. Nghiệp vụ của kế toán bán hàng 16
2.2. Kế toán tổng hợp bán hàng 17
2.3. Kế toán chi tiết bán hàng 23
2.4. Tổ chức sổ sách kế toán bán hàng 23
Phần II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng tại Công ty lâm đặc sản Hà Nội 27
I. Đặc điểm chung về tổ chức quản lý kinh doanh và tổ chức hạch toán của Công ty lâm đặc sản Hà Nội 27
1. Quá trình hình thành và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty lâm đặc sản Hà Nội 27
2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty 28
2.1. Đặc điểm về ngành nghề kinh doanh và quan hệ giữa các đơn vị 28
2.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 29
2.3. Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh và nguồn vốn của Công ty từ năm 1998 đến năm 2000 30
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 31
4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 35
4.1. Mô hình tổ chức kế toán của Công ty 35
4.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng người trong phòng 36
5. Hệ thống các tài khoản sổ sách kế toán phản ánh hoạt động bán hàng nhập khẩu của Công ty lâm đặc sản Hà Nội 38
II. Thực trạng tổ chức kế toán bán hàng nhập khẩu 41
1. Đặc điểm của hàng hoá nhập khẩu 41
2. Tổ chức chứng từ kế toán bán hàng nhập khẩu 45
Phần 3: Phương hướng hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng nhập khẩu tại Công ty lâm đặc sản Hà Nội 52
I. Đánh giá chung về tổ chức công tác kế toán bán hàng nhập khẩu tại Công ty 52
1. Những ưu điểm và tồn tại trong quản lý hoạt động kinh doanh hàng nhập khẩu và tổ chức kế toán nhập khẩu 52
2. Về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh hàng hoá nhập khẩu tại Công ty 52
3. Về tổ chức công tác kế toán 53
3.1. Những ưu điểm 53
3.2. Những tồn tại 54
4. Cơ sở lý luận và thực tiễn để hoàn thiện công tác tổ chức quản lý kinh doanh và công tác kế toán bán hàng nhập khẩu 56
5. Phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng nhập khẩu tại Công ty lâm đặc sản Hà Nội 59
5.1. Phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng nhập khẩu 59
5.2. Kiến nghị 59
KẾT LUẬN 63


Xem Thêm: kế toán bán hàng tại công ty lâm đặc sản Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu kế toán bán hàng tại công ty lâm đặc sản Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.