Thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh ở công ty ăn uống khách sạn Gia Lâm
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU .
Chương I . Lí luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp .
I . khái niệm , nhiệm vụ , nội dung của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh.
1. Khái niệm bán hàng .
2. Nhiệm vụ của công tác bán hàng
3. Nội dung của công tác bán hàng
3.1. Tổ chức công tác hạch toán ban đầu
3.2. Trình tự kế toán các nghiệp vụ chủ yếu
3.3. Kế toán chi tiết hàng hoá
4. Quá trình bán hàng
5. Các phương thức bán hàng
5.1. Bán buôn
5.2. Bán lẻ
6. Doanh thu và giá vốn bán hàng
6.1. Doanh thu bán hàng
6.2. Giá vốn bán hàng
7. Xác định kết quả bán hàng
7.1 Kế toán thuế và các khoản giảm trừ doanh thu
7.2 Kết quả hoạt động kinh doanh
II . Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1. Nguyên tắc
2. Hệ thống sổ sách kế toán
III . Ý nghĩa , vai trò của quá trình bán hàng và kết quả hoạt động kinh doanh
Chương II . Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh ở công ty ăn uống khách sạn Gia Lâm .
I . Đặc điểm chung của công ty
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2. Đặc điểm tổ chức quản lí
3. Tổ chức công tác kế toán tại đơn vị
II . Thực trạng tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh ở công ty
A . tổ chức nghiệp vụ bán hàng ở công ty ăn uống khách sạn Gia Lâm
1. Các phương thức bán hàng
2. Phương thức thanh toán
3. Tổ chức hạch toán kế toán chi tiết nghiệp vụ tiêu thụ ở công ty
3.1 Phương pháp tính giá vốn của hàng xuất bán
3.2 Chứng từ và luân chuyển chứng từ
3.3 Hạch toán quá trình bán hàng tại công ty
B . Tổ chức hạch toán kế toán nghiệp vụ xác định kết quả hoạt động kinh doanh ở công ty ăn uống khách sạn Gia Lâm .
1. Kế toán xác định doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu
2. Kế toán giá vốn hàng bán
3. Kế toán chi phi bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp
4. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
Chương III . Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh ở công ty ăn uống khách sạn Gia Lâm
1. Sự cần thiết phải hoàn thiện
2. Các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh ở công ty ăn uống khách sạn Gia Lâm
3. Phương hướng , nhiệm vụ năm 2001 của công ty ở công ty ăn uống khách sạn Gia Lâm
Kết luận .
Tài liệu tham khảo .


Xem Thêm: Thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt độ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt độ sẽ giúp ích cho bạn.