Kế toán và xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái
MỤC LỤC

Trang
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ XUNG QUANH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1
ChươngI: Tỷ giá hối đoái 1
1. Tỷ giá hối đoái là gì? 1
II. Phân tích cơ chế tỷ giá hối đoái 2
1. Tỷgiá hối đoái thả nổi hay cố định 2
2. Sẽ có một chế tỷ giá chung 3
Chương II: Chính sách tiền tệ và tỷ giá hối đoái 5
I. Trong điều kiện khủng hoảng tài chính - tiền tệ 5
II. Trong định hướng phát triển kinh tế hướng về xuất khẩu 6
Chương III: Sự phát triển của tỷ giá hối đoái Việt Nam 7
I. Nhìn lại sự phát triển của hệ thống tỷ giá ở Việt Nam 7
II. Vài suy nghĩ về cơ chế điều hành tỷ giá ở Việt Nam 8
III. Những giải pháp kèm theo nhằm hỗ trợ cho chính sách tỷ giá hiện nay 10
1. Ngân hàng Nhà nước phải có dự trữ ngoại tệ đủ mạnh
2. Xử lý tốt mối quan hệ giữa lãi suất và tỷ giá
3. Các cơ chế quản lý ngoại hối được hoàn chỉnh hơn
IV. Chính sách tỷ giá trước những thách thức đe doạ hiện tại và định hướng cho tương lai 11
V. Những giải pháp cho những vấn đề phải tiếp tục trong tương lai 13
PHẦN II: KẾ TOÁN VÀ XỬ LÝ CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 15
Chương I: Hạch toán ngoại tệ 15
Một số sơ đồ tổng quát
Chương II: Hạch toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ 21
I. Nguyên tắc xử lý chênh lệch tỷ giá ngoại tệ 21
II. Tài khoản và phương pháp hạch toán 21
Chương III: Ảnh hưởng do thay đổi tỷ giá hối đoái theo chuẩn mực kế toán quốc tế 23
I. Các vấn đề đặt ra 23
II. Phạm vi áp dụng 24
III. Hạch toán kế toán 24
IV. Công bố 26
Chương IV: Hướng dẫn kế toán và xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái áp dụng cho doanh nghiệp và tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam ( Thông tư 55 - BTC ngày 26 - 6 - 2002) 27
I. Chênh lệch tỷ giá hối đoái và xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái 27
1. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 27
2. Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái 29
II. Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái và kế toán xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái 29
1. Kế toán và xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ của hoạt động kinh doanh 29
2. Kế toán và xử lý chênh lệch tỷ giá phát sinh theo kỳ của hoạt động đầu tư 31
3. Kế toán chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm 32
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán và xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán và xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái sẽ giúp ích cho bạn.