Bàn về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong kế toán tài chính doanh nghiệp và kế toán quản trị doanh nghiệp
MỤC LỤC
Lời mở đầu 1
Phần I:Cơ sở lý luận về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 3
I. Khái niệm và phân loại chi phí 3
1. Khái niệm chung và đối tượng chi phí 3
2.Phân loại về chi phí 3
2.1.Phân loại về chi phí trong kế toán tài chính 3
2.2.Phân loại về chi phí trong kế toán quản trị 4
II. Khái niệm và phân loại giá thành 7
1.Khái niệm về giá thành 7
2. Phân loại giá thành 7
III.Hạch toán chi phí sản xuất –tính giá thành sản phẩm 8
1.Hạch toán chi hí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên(KKTX) 8
1.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 9
1.2. Hạch toán các chi phí trả trước 10
1.4.Hạch toán chi phí phải trả 10
1.5. Hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 11
1.6.Hạch toán chi phí sản xuất chung 12
1.7.Tổng hợp chi phí sản suất , kiẻm kê và dánh giá SP dở dang 13
2. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK) 14
2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu 14
2.2.Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 15
2.3.Hạch toán chi phí sản xuất chung 15
2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất , kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang 15
Tổng giá thành sản phẩm lao vụ dịch vụ hoàn thành 15
IV. Các phương pháp tính giá thành sản xuất 16
1. Phương pháp trực tiếp(còn goị là phương pháp giản đơn) 16
2.Phưong pháp tổng hợp chi phí 16
3.Phương pháp hệ số 16
4.Phương pháp tỉ lệ 17
6.Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ 18
7.Phương pháp liên hợp 18
V. Các quan điểm xây dựng hệ thống quản trị nước ta và mối quan hệ giữa kế toán tài chính (kttc)và kế toán quản trị (ktqt) 18
1.Các quan điểm xây dựng hệ thống quản trị ở nước ta 18
2. Mối quan hệ giũa KTTCvà KTQT 19
Phần II:Thực trạng và phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở việt nam 21
I Thực trạng của hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong Kế toán tài chính doanh nghiệp và kế toán quản trị doanh nghiệp 21
1. Những điểm đã làm được của hệ thống kế toán tài chính và hệ thống quản trị chiphí sản xuất và giá thành sản phẩm 21
2. Những tồn tại cần được khắc phục của hệ thống kế toán tài chính và kế toán tài chính 22
II. Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 23
Kết luận 33
Mục lục 34
Tài liệu tham khảo 36


Xem Thêm: Bàn về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong kế toán tài chính doanh nghiệp và kế toán quản t
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bàn về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong kế toán tài chính doanh nghiệp và kế toán quản t sẽ giúp ích cho bạn.