Đánh giá rủi ro kiểm soát và tác động của đánh giá rủi ro kiểm soát đến lựa chọn phương pháp kiểm toán
Mục lục
Lời mở đầu 2
I. Rủi ro kiểm toán và mối quan hệ giữa rủi ro kiểm toán và trọng yếu 3
1.Rủi ro kiểm toán 3
2.Mối quan hệ giữa rủi ro kiểm toán với tính trọng yếu 5
II. Đánh giá rủi ro kiểm soát và tác động của đánh giá rủi ro kiểm soát đến lựa chọn phương pháp kiểm toán 6
1.Đánh giá rủi ro kiểm soát 6
1.1.Đánh giá ban đầu về rủi ro kiểm soát 7
1.2.Thiết kế và thực hiện thử nghiệm kiểm soát 111
1.3.Đánh giá lại rủi ro kiểm soát và thiết kế lại thử nghiệm cơ bản 155
2. Tác động của đánh giá rủi ro kiểm soát đến lựa chọn phương pháp kiểm toán 166
III.Nhận xét 222
Kết luận 244
Tài liệu tham khảo 255


Xem Thêm: Đánh giá rủi ro kiểm soát và tác động của đánh giá rủi ro kiểm soát đến lựa chọn phương pháp kiểm to
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá rủi ro kiểm soát và tác động của đánh giá rủi ro kiểm soát đến lựa chọn phương pháp kiểm to sẽ giúp ích cho bạn.