vai trò của việc đào tạo kiểm toán nhà nước đến việc tăng trưởng bền vững nền kinh tế
MỤC LỤC

Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1
NỘI DUNG:
Phần I: Những lý luận chung về "tăng trưởng bền vững với vấn đề đào tạo kiểm toán viên nhà nước" 3
1. Dự báo tốc độ tăng trưởng và những điều cần cho tăng trưởng của Việt Nam đến năm 2010 3
2. Mối quan hệ giữa tăng trưởng bền vững đối với vấn đền đào tạo cán bộ KTNN. 5
Phần II: Thực trạng công tác đào tạo cán bộ kiểm toán Nhà nước hiện nay 7
1. Những mặt đạt được trong đào tạo cán bộ kiểm toán Nhà nước 7
2. Những mặt hạn chế 9
3. Yêu cầu đối với đào tạo kiểm toán viên Nhà nước 11
Phần III: Mục tiêu, giải pháp và kiến nghị 14
1. Mục tiêu 14
2. Các giải pháp để đào tạo kiểm toán viên Nhà nước ở Việt Nam 14
3. Kiến nghị 15
KẾT LUẬN 17
TÀI LIỆU THAM KHẢO 18


Xem Thêm: vai trò của việc đào tạo kiểm toán nhà nước đến việc tăng trưởng bền vững nền kinh tế
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu vai trò của việc đào tạo kiểm toán nhà nước đến việc tăng trưởng bền vững nền kinh tế sẽ giúp ích cho bạn.