Địa vị pháp lý của cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt nam hiện nay
MỤC LỤCTên đề mục Trang
LỜI MỞ ĐẦU
Chương I: Địa vị pháp lý của cơ quan KTNN Việt nam hiện nay

1.1. Về mô hình tổ chức, quan hệ trách nhiệm và vị trí của KTNN trong hệ thống các cơ quan quyền lực Nhà nước
1.2. Sự cần thiết phải có địa vị pháp lý cho cơ quan KTNN.
1.2.1. Nhiệm vụ và quyền hạn của KTNN.
1.2.2. Vai trò chức năng của KTNN.
1.2.3. Sự cần thiết phải có địa vị pháp lý cho cơ quan KTNN.
1.3. Những bước tiến trong việc xác lập địa vị pháp lý cho cơ quan KTNN Việt nam.
1.4. Những vấn đề còn tồn tại.
1.4.1. Địa vị pháp lý của cơ quan KTNN chưa ngang tầm với nhiệm vụ được giao.
1.4.2. Về cơ cấu tổ chức của cơ quan KTNN.
Chương II: Một số khuyến nghị.
2.1. Đối với các văn bản luật.
2.2. Về thể chế .
2.3. Về việc bổ nhiệm và nhiệm kỳ của Tổng kiểm toán Nhà nước.
2.3. Những vấn đề khác.
KẾT LUẬN 1


Xem Thêm: Địa vị pháp lý của cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt nam hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Địa vị pháp lý của cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.