Phương hướng hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu ở các Doanh nghiệp Công nghiệp hiện nay
MỤC LỤC
Lời mở đầu 2
Phần I : Lý luận chung về Kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp công nghiệp . 3
1 Khái niệm, vị trí, vai trò của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất. 3
1.1Khái niệm nguyên vật liệu . 3
1.2 Đặc điểm của nguyên vật liệu . 4
1.3 Phân loại . 4
1.3.1 Căn cứ vào nội dung kinh tế và yêu cầu kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất 4
1.3.2 Các cách phân loại khác. 5
2. Đánh giá Nguyên vật liệu . 6
2.1 Đánh giá nguyên vật liệu theo giá thực tế . 6
2.2 Đánh giá nguyên vật liệu theo giá hạch toán . 9
3. Phương pháp kế toán Nguyên vật liệu . 10
3.1 . Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường
xuyên 11
3.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ .
Phần II: Thực trạng và một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong các Doanh nghiệp Công nghiệp hiện nay. 25
1 . Sự cần thiết của công tác kế toán nguyên vật liệu 25
2 .Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu . 26
2.1 Ưu điểm . 26
2.2 Nhược điểm. 27
3 . Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện về tổ chức công tác kế toán Nguyên vật liệu trong các Doanh nghiệp công nghiệp hiện nay . 28
kết luận 33
Tài liệu tham khảo 34


Xem Thêm: Phương hướng hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu ở các Doanh nghiệp Công nghiệp hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương hướng hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu ở các Doanh nghiệp Công nghiệp hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.