Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty ô tô 3-2
MỤC LỤC

Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1
Chương I. Lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 2
1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 2
2. Ý nghĩa công tác quản lý chi phí sản xuất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh 7
3. Giá thành sản phẩm, phân loaị giá thành sản phẩm 8
4. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm và cơ sở xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 11
5. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 15
6. Kế toán chi phí sản xuất 16
7. Các phương pháp đánh giá sản phẩm đang chế tạo dở dang 20
8. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm và ứng dụng trong các loại hình doanh nghiệp chủ yếu 22
Chương II. Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy ô tô 3 - 2 26
I. Đặc điểm chung của công ty cơ khí ô tô 3/2 26
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 26
2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cơ khí ô tô 3/2 28
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy của công ty 31
4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và sổ sách kế toán 33
5. Chức năng và nhiệm vụ của công ty ô tô 3/2 38
II. Thực tế công tác kế toán 40
1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm của đơn vị 40
2. Phân loại chi phí sản xuất và công tác quản lý chi phí sản xuất ở công ty ô tô 3/2 41
3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 42
4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 43
5. Đánh giá sản phẩm làm cuối kỳ 66
6. Công tác tính giá thành sản phẩm hoàn thành ở công ty ô tô 3/2 69
Chương III. Nhận xét và đóng góp ý kiến về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty ô tô 3/2 72
I. Đánh giá khái quát công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty ô tô 3/2 72
II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty ô tô 3/2 75
1. Về hạch toán chi phí nguyên vật liệu 75
2. Về hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 75
KẾT LUẬN 78


Xem Thêm: Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty ô tô 3-2
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty ô tô 3-2 sẽ giúp ích cho bạn.