công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp xây lắp 9
MỤC LỤC
Trang
Lời mở đầu 4
Nội dung chuyên đề 5
Phần I Những vấn đề cơ bản về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh . 6
I. Vai trò, vị trí của nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh : 6
1) Khái niệm, đặc điểm, vai trò của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh. 6
2) Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu : 7
3) Vai trò và vị trí nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh: 8
4) Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp : 9
II) Nhiệm vụ của kế toán và nội dung tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp : 9
1) Nhiệm vụ của kế toán : 9
2) Đánh giá nguyên vật liệu : 10
3) Giá thực tế của vật liệu xuất kho: 11
III. Nội dung công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu : 14
1) Kế toán chi tiết vật liệu: 14
2) Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu : 19
Phần II Thực trạng về tình hình công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp xây lắp 9 25
I) Đặc điểm tình chung của xí nghiệp: 25
1) Quá trình hình thành và phát triển : 25
2) Đặc điểm về tổ chức kinh doanh: 26
3) Đặc điểm về tổ chức công tác bộ máy quản lý: 28
Phần III Một số ý kiến nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu Tại xí nghiệp 9 – công ty xây dựng 319 50
I. Nhận xét chung về tổ chức công tác kế toán vật liệu tại xí nghiệp 50
1) Những ưu điểm nổi bật 50
2) Những hạn chế 51
II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại xí nghiệp 9 – công ty xây dựng 319 51
Phần kết luận 55


Xem Thêm: công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp xây lắp 9
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp xây lắp 9 sẽ giúp ích cho bạn.