Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp xây lắp thi công cơ giới sông đà 903
LỜI NÓI ĐẦU
Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất tạo ra cơ sở vật kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, hàng năm tổng kinh phí Ngân sách cho lĩnh vực này chiếm trên 30%vốn đầu tư của cả nước.
Sản phẩm của ngành xây dựng không chỉ đơn thuần là những công trình có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài, có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế mà còn là những công trình có tính thẩm mỹ cao thể hiện phong cách, lối sống của dân tộc đồng thời có ý nghĩa quan trọng về Văn Hóa Xã Hội.
Trong bối cảnh nước ta hiện nay đang thực hiện bước chuyển đổi kinh tế nên việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng trong thực tiễn đang diễn ra rất nhanh ở khắp mọi nơi, làm thay đổi bộ mặt đất nước hàng ngày. Điều đó không chỉ có nghĩa khối lượng công việc của ngành xây dựng cơ bản tăng lên mà song song với nó là số vốn đầu tư xây dựng cơ bản cũng gia tăng. Vấn đề đặt ra là làm sao để quản lý vốn có hiệu quả, khắc phục được tình trạng lãng phí thất thoát vốn trong đièu kiện sản xuất kinh doanh xây lắp phải trải qua nhiều khâu (thiết kế, lập dự toán, thi công, nghiệm thu .) thời gian lại kéo dài.
Chính vì thế hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm vốn đã là một phần hành cơ bản của công tác hạch toán kế toán lại càng có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp xây lắp nói riêng và xã hội nói chung. Đối với các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm làm cơ sở để giám sát các hoạt động, từ đó khắc phục những tồn tại, phát huy những tiềm năng mới đảm bảo cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong cơ chế hạch toán kinh doanh của nền kinh tế nước ta hiện nay. Với doanh nghiệp nhà nước, công tác hạch tóan chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp xây lắp là cơ sở để Nhà nước kiểm soát vốn đầu tư cơ bản và thu thuế.
Nhận thức đúng vai trò và tầm quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp xây lắp thi công cơ giới Sông Đà 903, được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo Trần Vân Anh và các cô chú cán bộ trong ban tài chính của Xí nghiệp em đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài:
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP XÂY LẮP THI CÔNG CƠ GIỚI SÔNG ĐÀ 903.
Để đạt được mục đích trên, kết cấu của chuyên đề ngoài phần mở đầu và kết luận bao gồm ba phần chính sau:
Phân thứ nhất: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ngành xây dựng cơ bản.
Phần thứ hai: Tình hình thực té về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp xây lắp thi công cơ giới Sông Đà 903
Phần thứ ba: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản suất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp LTCCG Sông Đà 903.

Do thời gian thực tập ngắn, trình độ và kinh nghiệm nghiên cứu còn hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Bởi vậy, em rất mong muốn và xin chân thành tiếp thu những ý kiến chỉ bảo, đóng góp bổ sung của các thầy cô giáo và các cô chú cán bộ Ban Tài Chính – Kế toán nhăm hoàn thiện hơn những chuyên đề tốt nghiệp này.
Sinh viên thực hiện
Phạm Thị Kim Tuyến
CHƯƠNG I
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NGÀNH XÂY DỰNG CƠ BẢN
I.ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH XÂY DỰNG CƠ BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN
Cũng như bất kỳ ngành sản xuất khác, xây dựng cơ bản khi tiến hành hoạt động kinh doanh thực chất là quá trình biến đổi đối tượng lao động trở thành sản phẩm.Trong nhóm các ngành trực tiếp tạo ra của cải vật chất cho xã hội , ngành xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất độc lập , có chức năng tái tạo tài sản cố định cho nền kinh tế , tạo cơ sở vật chất kỹ thuật cho xã hội , tăng tiềm lực kinh tế quốc phòng của quốc gia . Do vậy, xây dựng cơ bản là ngành
thu hút một bộ phận lớn đầu tư trong nước cũng như nước ngoài và cũng là ngành chiếm tỷ trọng lớn trog tổng thu nhập quốc dân . So với các ngành sản xuất khác, xây dựng cơ bản là ngành sản xuất đặc thù với những đặc điểm kinh tế kỹ thuật rất riêng, được thể hiện rất rõ qua đặc trưng về sản phẩm xây lắp và quá trình tạo ra sản phẩm cụ thể:
Sản phẩm xây lắp là các công trình, vật kiến ttrúc có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuất kéo dài, trình độ kỹ thuật, thẩm mỹ cao. Do vậy, việc tổ chức quản lý nhất thiết phải có dự toán thiết kế và thi công. Trong suốt quá trình xây lắp, giá dự toán sẽ ttrở thành thước đo hợp lý để hạch toán các khoản chi phí và thanh toán các công trình.
Mỗi công trình xây dựng gắn liền với vị trí địa lý nhất định, nó thường cố định tại nơi sản xuất (thi công), còn các điều kiện sản xuất khác như: lao động, vật tư thiết bị, .luôn phải di chuyển theo mặt bằng và vị trí thi công mà mặt bằng thi công thường nằm rải ráckhắp nơi và cách xa trụ sở đơn vị , do đó tồn tại một khoảng cách lớn giữa nơi trực tiếp phát sinh chi phí và nơi hạch toán chi phí , gây khó khăn cho công tác kế toán xây lắp. Mặt khác, hoạt động XDCB lại tiến hành ngoài trời, thường chịu ảnh hưởng của các nhân tố khách quan như thời tiết, khí hậu thiên, .nên dễ dẫn đến tình trạng hao hụt,mất mát, lãng phí vật tư, tài sản,làm tăng thiệt hại trong tổng chi phí sản xuất.
Phương thức tiêu thụ sản phẩm cũg rất đặc biệt ở chỗ: Sản phẩm xây lắp được định giá tới từng sản phẩm cấu thành trước khi tiến hành thi công xây lắp, do đó sản phẩm xây lắp mang tính chất được tiêu thụ trước nên tính chất hàng hóa của nó không thể hiện rõ.
Xét về quá trình tạo ra sản phẩm xây dựng, từ khi khởi công đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng thời gian thường dài, phụ thuộc vào quy mô tính chất phức tạp của từng công trình, Quá trình thi công xây dựng này được chia thành nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn được chia thành nhiều công việc khác nhau.
Từ những đặcđiểm trên đây, đòi hỏi công tác kế toán vừa phải đáp ứng những nhu cầu chung về chức năng nhiệm vụ kế toán của một doanh nghiệp sản xuất, vừa phải đảm bảo phù hợp với đặc tính riêng của doanh nghiệp xây dựng cơ bản. Từ đó nhằm cung cấp nhu cầu chính xác, kịp thời đánh giá đúng tình hình kế hoạch sản xuất kinh doanh, cố vấn cho lãnh đạo trong việc tổ chức, quản lý để đạt hiệu quả cao trong kinh doanh của doanh nghiệp .
II.YÊU CẦU VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ, HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN.
1. Yêu cầu quản lý đối với công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.


Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp xây lắp thi công cơ giới sông đà 903
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp xây lắp thi công cơ giới sông đà 903 sẽ giúp ích cho bạn.