Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty may Chiến Thắng – Tổng công ty dệt may Việt Nam
1.1.1 MỤC LỤC
1.1.2 Trang
2 Lời nói đầu
Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp
chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường

quản trị doanh nghiệp ở doanh nghiệp sản 3
3 I - Sự cần thiết của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính
3.1 giá thành sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường 3
3.2 II - Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất 4
1. Khái niệm chi phí sản xuất 4
2. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 5
3. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 7
III - Giá thành và các loại giá thành 9
1. Khái niệm giá thành 9
2. Phân loại giá thành 9
3. Đối tượng tính giá thành 10
4. Kỳ tính giá thành 10
5. Các phương pháp tính giá thành 11
IV - Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 15
V - Hạch toán chi phí theo phương pháp KKTX và KKĐK 16
1. Hạch toán chi phí NVL trực tiếp 16
2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 18
3. Hạch toán chi phí trả trước 20
4. Hạch toán chi phí phải trả 21
5. Hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 22
6. Hạch toán chi phí sản xuất chung 23
7. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 25
VI - Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán chi phí sản xuất 30
1. Hình thức nhật ký chung 30
2. Hình thức nhật ký – sổ cái 30
3. Hình thức chứng từ ghi sổ 31
4. Hình thức nhật ký – chứng từ 31
VII - Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
theo kinh nghiệm một số nước 32

1. Tại Mỹ 32
2. Tại Cộng hoà Pháp 32
VIII - phân tích thông tin chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm với việc
tăng cường quản trị doanh nghiệp 33

Phần thứ hai: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm tại công ty may Chiến Thắng – Tổng công
ty dệt may Việt Nam 37

I - Đặc điểm tình hình chung của công ty may Chiến Thắng 37
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty may Chiến Thắng 37
2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại công ty may Chiến Thắng 40
3. Đặc điểm tổ chức quản lý tại công ty may Chiến Thắng 42
4. Tổ chức công tác kế toán của công ty may Chiến Thắng 44
3.3 II - Tình hình thực tế về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính
giá thành sản phẩm tại công ty may Chiến Thắng 48
1. Đặc điểm chi phí sản xuất ở công ty may Chiến Thắng 48
2. Phân loại chi phí sản xuất ở công ty may Chiến Thắng 48
3. Tổ chức công tác quản lý chi phí sản xuất ở công ty may Chiến Thắng 49
4. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở công ty may Chiến Thắng 50
5. Phương pháp và quy trình tập hợp chi phí sản xuất ở công ty may Chiến Thắng 50
5.1 Phương pháp và quy trình tập hợp chi phí NVL trực tiếp 50
5.2 Phương pháp và quy trình tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 55
5.3 Phương pháp và quy trình tập hợp chi phí sản xuất chung 61
5.4 Tập hợp chi phí sản xuất toàn công ty may Chiến Thắng 70
III -Tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm tại công ty may Chiến Thắng 71
1. Đối tượng, phương pháp, kỳ tính giá thành sản phẩm 71
2. Đánh giá SPDD cuối kỳ ở công ty may Chiến Thắng 72
3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm ở công ty may Chiến Thắng 72
3.4 IV -Phân tích chỉ tiêu chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm với việc tăng cường
quản trị tại công ty may Chiến Thắng 74
Phần thứ ba: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phẩm tại công ty may Chiến Thắng – Tổng công ty
dệt may Việt Nam 77
3.5 I - Đánh giá khái quát công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính
giá thành sản phẩm tại công ty may Chiến Thắng 77

II - Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức
hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 82
Kết luận 89

Tài liệu tham khảo 90


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị sẽ giúp ích cho bạn.