Công tác hạch toán kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Dịch vụ Vật tư Bưu điện Hà Nội
Lời mở đầu

Ngày nay, nền kinh tế nước ta trên đà phát triển. Các ngành công nghiệp mũi nhọn, các ngành kinh tế trọng điểm đều được đầu tư phát triển. Với chức năng truyền đạt thông tin, Bưu chính viễn thông đã trở thành một mắt xích quan trọng không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường.
Bưu điện Hà Nội là một trong những trung tâm quan trọng trực thuộc Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam. Bưu điện Hà Nội không chỉ phát triển mạng lưới thông tin liên lạc trên địa bàn thành phố Hà Nội mà còn góp phần giúp đỡ hỗ trợ bưu điện các tỉnh thành khác hoàn thành nhiệm vụ của ngành. Trong đó phần lớn các loại vật tư thiết bị chủ yếu được cung cấp bởi một đơn vị chuyên trách trực thuộc Bưu điện Hà Nội là Công ty Dịch vụ Vật tư Bưu điện Hà Nội.
Công ty Dịch vụ Vật tư là một công ty thương mại, dịch vụ chuyên ngành bưu chính viễn thông. Cũng như các doanh nghiệp thương mại khác, công ty có hoạt động kinh tế cơ bản là lưu chuyển hàng hoá. Công ty kinh doanh các loại vật tư, thiết bị bưu chính viễn thông có tính năng kỹ thuật và giá trị cao, đa dạng về chủng loại, do đó công ty cần thực hiện tốt chức năng cung ứng vật tư, quản lý chặt chẽ các loại vật tư tài sản do Bưu điện Hà Nội giao.
Tổ chức khoa học hợp lý công tác lưu chuyển hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại nói chung cũng như Công ty Dịch vụ Vật tư nói riêng, kế toán sẽ cung cấp cho nhà quản trị doanh nghiệp những thông tin chính xác, kịp thời, có hiệu quả vì hoạt động lưu chuyển hàng hoá là hoạt động cơ bản nhất của doanh nghiệp thương mại. Hiểu rõ tầm quan trọng của công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá, sau thời gian học tập tại trường và quá trình tìm hiểu tổ chức công tác kế toán tại Công ty Dịch vụ Vật tư Bưu điện Hà Nội, được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Nguyễn Thị Đông cùng với sự giúp đỡ của các cô trong phòng Tài chính - Kế toán, em đã hoàn thành chuyên đề kế toán trưởng với đề tài “Công tác hạch toán kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Dịch vụ Vật tư Bưu điện Hà Nội”.
Nội dung chính của đề tài gồm:
Phần I: Cơ sở lý luận về hạch toán lưu chuyển hàng hoá trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại.
Phần II: Thực trạng công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Dịch vụ Vật tư Bưu điện Hà Nội.
Phần III: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Dịch vụ Vật tư, Bưu điện Hà Nội.
Phần I: Cơ sở lý luận về hạch toán lưu chuyển hàng hoá trong các doanh nghiệp thương mại
I - Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại ảnh hưởng đến hạch toán lưu chuyển hàng hoá
1 - Đặc điểm hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại
Thương mại là khâu trung gian nối liền giữa sản xuất. Chức năng chủ yếu của thương mại là mua bán, trao đổi hàng hoá, cung cấp các dịch vụ nhằm phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.Hoạt động kinh tế cơ bản của doanh nghiệp kinh doanh thương mại là hoạt động lưu chuyển phân phối hàng hoá trên thị trường buôn bán của từng quốc gia riêng biệt hay giữa các quốc gia với nhau. Lưu chuyển hàng hoá là sự tổng hợp các hoạt động thuộc các quá trình mua, bán, trao đổi và dự trữ sản phẩm hàng hoá.
Đối tượng của kinh doanh thương mại là các loại hàng hoá phân theo từng ngành hàng: hàng vật tư thiết bị; hàng công nghệ phẩm tiêu dùng; hàng lương thực, thực phẩm, chế biến.Quá trình lưu chuyển hàng hoá được thực hiện theo một trong hai phương thức là bán buôn và bán lẻ. Hoạt động bán buôn và bán lẻ có thể thực hiện bằng nhiều hình thức như bán thẳng không qua kho, bán qua kho, bán trực tiếp, bán ký gửi đại lý,
2- Đặc điểm tính giá hàng hoá
Trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, nhờ có sử dụng phương pháp tính giá, kế toán theo dõi, phản ánh và kiểm tra xác định được toàn bộ chi phí liên quan đến việc thu mua, tiêu thụ từng loại vật tư, hàng hoá, từ đó so sánh kết quả thu được để đánh giá hiệu quả kinh doanh. Hàng hoá nhập - xuất - tồn kho theo quy định được tính giá theo giá thực tế. Không có phương pháp tính giá thì doanh nghiệp thương mại không thể thực hiện tốt chế độ kinh doanh.
a. Phương pháp tính giá hàng nhập kho
Tính giá hàng hoá nhập kho là việc xác định giá trị của hàng hoá để ghi sổ kế toán (tính theo giá thực tế), qua đó cung cấp thông tin tổng hợp về giá trị hàng hoá nhập - xuất - tồn hoặc giá trị hàng hoá mua vào dự trữ và sử dụng.
Trị giá
thực tế hàng nhập kho = Trị giá mua
hàng hoá
(chưa thuế GTGT) + Chi phí mua hàng hoá + Thuế nhập khẩu + Chi phí gia công, chế biến


b. Phương pháp tính giá hàng xuất kho
Các phương pháp tính giá hàng hoá xuất kho:
Phương pháp tính giá bình quân:
Trị giá thực tế hàng xuất kho = Số lượng hàng hoá xuất kho x Giá đơn vị bình quân

Trong đó giá trị bình quân được xác định:
Giá đơn vị bình quân = Trị giá thực tế hàng tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ
Số lượng hàng tồn thực tế đầu kỳ và nhập trong kỳ
Khi sử dụng giá đơn vị bình quân có thể sử dụng dưới 3 dạng:
- Giá đơn vị bình quân cả kỳ dự trữ
- Giá đơn vị bình quân cuối kỳ trước
- Giá đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập
Phương pháp xác định theo trị giá hàng tồn kho cuối kỳ trên cơ sở giá mua thực tế cuối kỳ:
Theo phương pháp này, trị giá hàng xuất kho được xác định theo công thức:
Trị giá thực tế hàng xuất kho = Trị giá thực tế hàng tồn kho đầu kỳ + Trị giá thực tế hàng nhập trong kỳ - Trị giá thực tế hàng tồn kho cuối kỳ
Trong đó:
Trị giá thực tế hàng tồn kho đầu kỳ = Số lượng hàng tồn kho cuối kỳ x Đơn giá mua lần cuối cùng trong kỳ
Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO): Trị giá thực tế của hàng mua trước sẽ được dùng làm giá để tính giá thực tế của hàng xuất trước. Phương pháp này thường được áp dụng ở những doanh nghiệp có ít hàng hoá, số lần nhập kho của mỗi hàng hoá không nhiều.
Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO): Phương pháp này tính giá hàng hoá xuất kho trên cơ sở giả định rằng hàng mua sau cùng sẽ được xuất trước tiên, vì vậy việc tính giá thực tế hàng hoá xuất kho ngược với phương pháp nhập trước xuất trước.
Phương pháp giá thực tế đích danh: Theo phương pháp này hàng hoá được xác định giá trị theo đơn chiếc hay từng lô và được giữ nguyên từ lúc nhập vào cho đến lúc xuất ra (trừ trường hợp có điều chỉnh). Khi xuất hàng hoá nào sẽ tính theo giá thực tế của hàng hoá đó.
Phương pháp giá hạch toán: Theo phương pháp này, toàn bộ hàng biến động trong kỳ được tính theo giá hạch toán (giá kế hoạch hay một loại giá ổn định trong kỳ). Cuối kỳ, kế toán sẽ tiến hành điều chỉnh từ giá hạch toán sang giá thực tế theo công thức:
Trị giá thực tế hàng xuất trong kỳ
(hoặc tồn kho cuối kỳ) = Giá hạch toán
hàng xuất trong kỳ
(hoặc tồn kho cuối kỳ) x Hệ số giá


Trong đó:
Hệ số giá = Trị giá thực tế hàng tồn kho đầu kỳ và nhập trong kỳ
Giá hạch toán của hàng tồn kho đầu kỳ và nhập trong kỳ
3 - Đặc điểm xác định kết quả kinh doanh
Kết quả tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại được thể hiện dưới chỉ tiêu lãi hoặc lỗ.II - Hạch toán chi tiết vật tư, hàng hoá
Việc hạch toán chi tiết vật tư, hàng hoá có ba phương pháp: thẻ song song, sổ đối chiếu luân chuyển, sổ số dư.
III - Hạch toán tổng hợp mua hàng hoá
1- Các phương thức mua hàng hoá
Các phương thức mua hàng bao gồm:
- Mua hàng theo phương thức chuyển hàng
- Mua hàng theo phương thức đến lấy hàng trực tiếp tại kho của bên bán
- Mua hàng theo phương thức thu mua
- Mua hàng theo phương thức khoán
2 - Hạch toán tổng hợp nghiệp vụ mua hàng
a. Hạch toán tổng hợp nghiệp vụ mua hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên.
b. Hạch toán tổng hợp nghiệp vụ mua hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ
IV - Hạch toán nghiệp vụ bán hàng
1 - Các phương thức bán hàng:
Tiêu thụ hàng hoá là giai đoạn cuối cùng trong quá trình lưu chuyển hàng hoá của hoạt động kinh doanh thương mại. Hình thức lưu chuyển hàng hoá trên thị trường bao gồm bán buôn (bán buôn qua kho hoặc không qua kho, bán buôn vận


Xem Thêm: Công tác hạch toán kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Dịch vụ Vật tư Bưu điện Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác hạch toán kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Dịch vụ Vật tư Bưu điện Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.