Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Giáo dục Việt Nam
MỤC LỤC

Lời nói đầu 1
Chương I:Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp 3
I. Đặc điểm, vai trò, vị trí của tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp . 3
1. Bản chất và chức năng của tiền lương 3
2. Vai trò và ý nghĩa của tiền lương 3
II. Các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp 4
1. Hình thức tiền lương theo thời gian: 4
2.Hình thức trả lương theo sản phẩm: 5
3. Theo sản phẩm trực tiếp: 5
4.Theo sản phẩm gián tiếp: 5
5. Theo khối lượng công việc: 5
6. Các hình thức đãi ngộ khác ngoài tiền lương: 5
III. Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT và KPCĐ 5
1. Quỹ tiền lương 5
2. Quỹ bảo hiểm xã hội 6
3. Quỹ bảo hiểm y tế 6
4. Kinh phí công đoàn 6
IV. Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 7
V. Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 7
1. Hạch toán số lượng lao động: 7
2. Hạch toán thời gian lao động 7
3. Hạch toán kết quả lao động 8
4. Hạch toán tiền lương cho người lao động 9
VI. Hạch toán tổng hợp các khoản trích theo lương 9
1. Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ: 9
2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 10
VII. Hình thức sổ kế toán 14
1. Nhật ký chung: 14
2. Nhật ký chứng từ: 15
3. Chứng từ ghi sổ: 16
Chương II: Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Giáo dục Việt Nam 18
I. Khái quát chung về công ty cổ phần Giáo dục Việt Nam 18
1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần Giáo dục Việt Nam 18
2. Các ngành nghề kinh tế chủ yếu của công ty 18
4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của công ty cổ phần Giáo dục Việt Nam. 20
5. Đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty cổ phần Giáo dục Việt Nam. 22
II. Thực trạng thực hiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Giáo dục Việt Nam 24
1. Đặc điểm về lao động của công ty cổ phần Giáo dục Việt Nam 24
2. Phương pháp xây dựng qũy lương tại công ty 25
4. Nguyên tắc trả lương và phương pháp trả lương của công ty 26
5. Hàng tháng công ty có hai kỳ trả lương vào ngày 15 và ngày 30. 32
Chương III: Các giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán tại công ty cổ phần Giáo dục Việt Nam 44
I. Nhận xét chung về công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Giáo dục Việt Nam 44
1. Nhận xét chung về công tác kế toán của công ty 44
2. Nhận xét về công tác kế toán lao động tiền lương và trích BHXH, BHYT, KPCĐ, tại công ty 44
3. Ưu điểm 45
4. Nhược điểm 46
II. Một số giải pháp và hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương tại công ty 46
Kết luận 47
Tài liệu tham khảo 48


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Giáo dục Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Giáo dục Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.