Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty CP than Cao Sơn - TKV
MỤC LỤC
Nội dung
Trang
Lời mở đầu 4
Chương 1: Tình hình chung và các điều kiện sản xuất kimh doanh
chủ yếu của Công ty CP than Cao Sơn - TKV 6

1.1 Quá trình hình thành và phát triển 7
1.2 Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh 8
1.3 Công nghệ sản xuất quy trình kinh doanh 9
1.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật 12
1.5 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 16
1.6 Tình hình sản xuất và lao động 20
1.6.1.Tình hình tổ chức 20
1.6.2.Tình hình sử dụng lao động 21
Kết luận chương 1 22
Chương 2: Phân tích tài chính và tình hình sử dụng lao động tiền lương
của Công ty CP than Cao Sơn - TKV năm 2007

24
2.1. Đánh giá chung tình hình SXKD của Công ty than CP Cao Sơn .25
2.2. Phân tích kết quả SXKD và các nhân tố 27
2.2.1. Phân tích kết quả sản xuất 27
2.2.2. Phân tích các yếu tố sản xuất 31
2.2.2.1 Phân tích tình hình sử dụng lao động 31
2.2.2.2 Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định 36
2.2.2.3 Phân tích tình hình sử dụng vật tư 42
2.3. Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 46
2.3.1. Đánh giá chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 46
2.3.2. Phân tích giá thành theo khoản mục chi phí 47
2.3.2.1 Phân tích chi phí NVL trực tiếp 48
2.3.2.2 Phân tích chi phí NC trực tiếp 49
2.3.2.3 Phân tích chi phí sản xuất chung 50
2.3.2.4 Phân tích chi phí bán hàng 51
2.3.2.5 Phân tích chi phí quản lý doanh nghiệp 52
2.3.3. Phân tíchkết cấu giá thành sản phẩm 53
2.3.4. Phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụgiảm giá thành sản phẩm 54
2.4. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận 55
2.4.1. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm 55
2.4.2. Phân tích tình hình lợi nhuận 47
2.5. Phân tích tình hình tài chính . 60
2.5.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính 60
2.5.2. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD 61
2.5.3. Phân tích mqh và biến động của các khoản mục trong bảng
cân đối KT 65
2.5.4. Phân tích mqh và các chỉ tiêu trong báo cáo KQHĐSXKD 66
2.5.5. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán 69
2.5.5.1 Phân tích tình hình thanh toán 69
2.5.5.2 Phân tích khả năng thanh toán 71
2.5.6. Phân tích hiệu quả KD và khả năng sinh lời của vốn 74
Kết luận chương 2 76
Chương 3: Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty CP than Cao Sơn - TKV 78
3.1. Lý do lựa chọn chuyên đề 79
3.2. Mục đích, nội dung và phương pháp nghien cứu chuyên đ 80
3.3. Những vấn đề chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty CP than Cao Sơn - TKV 81
3.3.1. Khái niệm, phân loại và ý nghĩa của lao động tiền lương 81
3.3.2. Vai trò, nhiệm vụ và yêu cầu của công tác hạch toán LĐ- tiền lương 84
3.3.3. Các quy định về chế độ quản lý, sử dụng về lao động tiền lương 85
3.3.4. Tổ chức công tác hạch toán lao động tiền lương 87
3.4. Thực trạng công táchạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP than Cao Sơn - TKV 96
3.4.1.Tổ chức công tác kế toán tại Công ty CP than Cao Sơn - TKV 96
3.4.2. Tình hình thực tế công tác hạch toán lao động tiền lương tại Công ty CP than Cao Sơn - TKV 100
3.4.3.Tình hình thực tế công tác hạch toán lao động tiền lương tại Công ty CP than Cao Sơn - TKV Tháng 12 năm 2007 107
3.4.4. Nhận xét chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Than Cao Sơn 126
3.5.Giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán lao động tiền lương của Công ty CP than Cao Sơn - TKV 127
Kết luận chương 132
Kết luận chung của đồ án 133
Tài liệu tham khảo 135


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty CP than Cao Sơn - TKV
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty CP than Cao Sơn - TKV sẽ giúp ích cho bạn.