Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty Xuất nhập khẩu thiết bị vật tư thông tin Hà Nội (EMI.Co)
MỤC LỤC
A. LỜI NÓI ĐẦU 1
B. NỘI DUNG 3
PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VẬT TƯ THÔNG TIN HÀ NỘI. 3
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Xuất nhập khẩu thiết bị vật tư thông tin Hà Nội . 3
1.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty Xuất nhập khẩu thiết bị vật tư thông tin Hà Nội . 5
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý Công ty Xuất nhập khẩu thiết bị vật tư thông tin Hà Nội 6
1.4.Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Xuất nhập khẩu thiết bị vật tư thông tin Hà Nội . 8
1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tình hình vận dụng chế độ kế toán tại Công ty Xuất nhập khẩu thiết bị vật tư thông tin Hà Nội. 12
1.5.1.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán . 12
1.5.2. Những quy định chung. 15
1.5.3.Tình hình vận dụng chế độ kế toán của Công ty Xuất nhập khẩu thiết bị vật tư thông tin Hà Nội. 15
1.5.3.1.Chứng từ: 15
1.5.3.2.Tài khoản. 17
1.5.3.3.Sổ kế toán . 20
1.5.3.4.Báo cáo tài chính . 22
PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VẬT TƯ THÔNG TIN HÀ NỘI. 24
2.1.Vai trò của công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 24
2.2.Các phương thức bán hàng và thủ tục chứng từ. 24
2.3.Hạch toán tổng hợp nghiệp vụ bán hàng. 25
2.3.1. Hạch toán doanh thu bán hàng. 25
2.3.2 Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu . 34
2.3.3 Hạch toán giá vốn hàng bán. 34
2.3.4.Hạch toán thanh toán với khách hàng. 39
2.4.Hạch toán chi phí hoạt động tài chính . 43
2.5.Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính 43
2.6.Hạch toán chi phí bán hàng .44
2.7.Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp .4 7
2.8.Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ 49
PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VẬT TƯ THÔNG TIN HÀ NỘI. 53
3.1. ưu điểm. 53
3.2.Nhược điểm. 54
3.3.Giải pháp hoàn thiện. 55
3.3.1. Yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện. 55
C. KẾT LUẬN 61
MỤC LỤC 64


Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty Xuất nhập khẩu thiết bị vật tư thông tin Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty Xuất nhập khẩu thiết bị vật tư thông tin Hà sẽ giúp ích cho bạn.